14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 97

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§97 Idømt fængselsstraf og andre retsfølger af frihedsberøvende karakter bortfalder ved forældelse efter reglerne i stk. 2-6.

•••

Stk. 2 Forældelsesfristen er

  • 1) 5 år for fængsel indtil 1 år samt for foranstaltninger efter § 74 a,

  • 2) 10 år for fængsel i mere end 1 år, men ikke over 4 år, samt for foranstaltninger efter §§ 68 og 69,

  • 3) 15 år for fængsel i mere end 4 år, men ikke over 8 år, samt for forvaring efter § 70 og

  • 4) 20 år for fængsel på tid over 8 år.

•••

Stk. 3 Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, da dommen efter lovgivningens almindelige regler kunne fuldbyrdes.

•••

Stk. 4 I forældelsesfristen medregnes ikke den tid, i hvilken

  • 1) fuldbyrdelse er udsat ved betinget dom eller betinget benådning,

  • 2) den pågældende udstår anden fængselsstraf eller er undergivet anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, eller

  • 3) iværksættelsen af fuldbyrdelsen hindres, fordi den pågældende unddrager sig fuldbyrdelsen.

•••

Stk. 5 Forældelsesfristen afbrydes, når fuldbyrdelsen påbegyndes.

•••

Stk. 6 Er der truffet bestemmelse om genindsættelse efter prøveløsladelse eller prøveudskrivning eller efter betinget benådning for en del af en straf, regnes forældelsesfristen for reststraffen eller den resterende del af anden retsfølge fra bestemmelsen om genindsættelse. Afbrydes fuldbyrdelsen på anden måde end ved prøveløsladelse, prøveudskrivning eller benådning, regnes fristen fra afbrydelsen, jf. dog stk. 4, nr. 3.

•••
profile photo
Profilside