Bøger, som nævner Straffeloven § 8

Universalprincippet

- Side 377 -

...giver dansk straffemyndighed i sager, hvor der ikke er en sådan tilknytning. Det drejer sig altså typisk om forbrydelser begået af udlændinge over for udlændinge i udlandet. Der er tale om forbrydelser, der i dansk ret betragtes som så universelle, at de bør kunne straffes efter dansk ret. Der er dog typisk den tilknytning til Danmark, at den mis-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 379 -

...skibe. 540 540. Se J 2000.36 f., hvor Frederik Harhoff har opstillet en liste over traktaterne og de folkeretlige sædvaner. De pågældende handlinger skal være strafbare efter dansk ret. De skal jo pådømmes alene efter denne. Ved ratifikationen af de pågældende traktater er Danmark forpligtet til at opfylde kravet om, at sagerne kan behandles i Danmark.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Straffelovens § 8, nr. 6, indeholder endelig en regel, der skaber dansk straffemyndighed i tilfælde, hvor Danmark har afslået at

Læs på JurabibliotekStraffebestemmelsers eksterritoriale gyldighedsområde

- Side 384 -

...s. 203 f. samt Elholm og Feldtmann: Nordic trends of jurisdiction – An international perspective (2014), s. 157. Løsningerne er – som det fremgår – ikke nødvendigvis sammenfaldende. 547 547. Et enkelt sted er realiteten imidlertid, at der mere eller mindre er sammenfald mellem problemstillingerne, jf. straffelovens § 8, nr. 3 og sml. U 2011.3229 V.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 388 -

...ikke være kompetent til at tage stilling i sagen, som følgelig skulle afvises efter retsplejelovens § 846, stk. 1. Jurisdiktionsreglerne kommer her til at virke som en begrænsende faktor for grundantagelsen om den danske manddrabsbestemmelses universelle gyldighed, der i denne sammenhæng forbliver en slags retlig abstraktion uden praktisk betydning.

Læs på Jurabibliotek