Bøger, som nævner Straffeloven § 70

§ 4 a . Betydningen af visse straffelovsovertrædelser for vurderingen af barnets bedste

- Side 54 -

...forvaring efter straffelovens § 70 for overtrædelse af straffelovens §§ 101 a, 114, 114 a, 114 b, 114 c, 114 d, 114 e, 114 f, 114 g, 114 h, § 114 i, § 114 j, § 136, stk. 2, § 136, stk. 3, for så vidt angår billigelse af handlinger omfattet af straffelovens §§ 114-114 j, § 210, kapitel 24 bortset fra § 228, §§ 237, 245, 245 a, 246 eller 262 a i straffeloven,...

Læs på Jurabibliotek

(...)

Stk. 2. Familieretshuset kan, hvis der foreligger mistanke om, at en part er idømt ubetinget fængselsstraf eller en anden retsfølge efter §§ 68-70 i straffeloven for kriminalitet omfattet af stk. 1, indhente oplysninger herom fra Det Centrale Kriminalregister.

Læs på JurabibliotekIndledende bemærkninger

- Side 55 -

...anden retsfølge efter Side 54 straffelovens §§ 68-70, har del i forældremyndigheden over barnet, har samvær eller anden kontakt med barnet eller er bopælsforælder for barnet. Bestemmelsen, der supplerer §§ 1 og 4 om barnets bedste, blev indsat i forældreansvarsloven i 2019. I 2020 blev bestemmelsen udvidet til at omfattet flere kriminalitetsformer.

Læs på Jurabibliotek