Bøger, som nævner Straffeloven § 70

Straffebestemmelsers eksterritoriale gyldighedsområde

- Side 388 -

...ikke være kompetent til at tage stilling i sagen, som følgelig skulle afvises efter retsplejelovens § 846, stk. 1. Jurisdiktionsreglerne kommer her til at virke som en begrænsende faktor for grundantagelsen om den danske manddrabsbestemmelses universelle gyldighed, der i denne sammenhæng forbliver en slags retlig abstraktion uden praktisk betydning.

Læs på Jurabibliotek