Straffeloven § 57

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 25. april 2024,
som ændret ved lov nr. 661 af 11. juni 2024

§ 57

Retten kan som vilkår for udsættelsen bestemme, at den dømte i hele prøvetiden eller en del af denne skal undergives tilsyn. Endvidere kan retten fastsætte andre vilkår, som findes formålstjenlige, herunder at den dømte

  • 1) overholder særlige bestemmelser vedrørende opholdssted, arbejde, uddannelse, anvendelse af fritid eller samkvem med bestemte personer,

  • 2) tager ophold i egnet hjem eller institution; for sådant ophold fastsættes ved dommen en længstetid, der i almindelighed ikke kan overstige 1 år,

  • 3) afholder sig fra misbrug af alkohol, narkotika eller lignende medikamenter,

  • 4) underkaster sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende medikamenter, om fornødent på hospital eller i særlig institution,

  • 5) underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst et års varighed,

  • 6) underkaster sig psykiatrisk behandling, om fornødent på hospital,

  • 7) retter sig efter tilsynsmyndighedens bestemmelser om indskrænkninger i rådigheden over indtægter og formue og om opfyldelse af økonomiske forpligtelser,

  • 8) betaler erstatning for tab, der er forvoldt ved lovovertrædelsen,

  • 9) efter kommunens afgørelse undergives indsatser efter § 32 og kapitel 5 i barnets lov, eventuelt af nærmere angiven art, og efterkommer de forskrifter, kommunen meddeler den pågældende, eller

  • 10) efterkommer en eventuel afgørelse efter §§ 12-14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.