Bøger, som nævner Straffeloven § 38

Prøveløsladelse

- Side 22 -

...den, han bemyndiger dertil, når to tredjedele af straffetiden er udstået, dog mindst 2 måneder, tage stilling til, om den indsatte skal prøveløslades. Sagt meget firkantet er det ministerens pligt at tage stilling til, om administrationen af fængselsvæsnet skal rette sig efter dommen. Den indsatte har endog krav på en afgørelse af dette spørgsmål.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 25 -

...en ganske given sag, at den dømte må have denne mulighed. En nægtelse heraf vil blive anset for en grov krænkelse af den domfældtes rettigheder og i øvrigt stride mod EMRK tillægsprotokol 7 artikel 2. Det er imidlertid sjældent, at en anke af strafudmålingen medfører reduktion eller forhøjelse af straffene i det omfang, som bevilling af, henholds-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 27 -

...var sat i forbindelse med at have våben og under udgang var set sammen med HA-rockere. Både by- og landsret tilsidesatte imidlertid afslaget på prøveløsladelse. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på bl.a., at A bortset fra et enkelt trusselsforhold ikke var »foreholdt mere konkrete beskyldninger om trusler, narkohandel eller våbenbesiddelse«.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 28 -

...er dog ikke strenge. Meningen er alene, at den indsatte ved løsladelsen har tag over hovedet og noget at leve af.3535. Se hertil Engbo: Straffuldbyrdelsesret, s. 274 f.Kravet om underhold vil være opfyldt med socialforvaltningens tilsagn om kontanthjælp og et herberg eller en campingvogn kan efter omstændighederne accepteres som »passende ophold«.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 30 -

...politiet, og at der som udgangspunkt ikke kan meddeles indsigt heri. Landsretten konstaterede herefter, at Kriminalforsorgen ikke havde efterkommet anmodningen om at fremlægge nærmere dokumentation for A’s tilknytning til X MC og fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at lægge det af politiet oplyste om A’s tilknytning til X MC til grund.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 31 -

Endelig bør nævnes, at der efter straffelovens § 38, stk. 6, gælder en særlig regel om deltagelse i et såkaldt bandeexit-program som betingelse for løsladelse på prøve af personer, som er dømt efter § 81 a, og som ikke er udvist ved dom.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 33 -

...anklagemyndigheden, før der træffes afgørelse om prøveløsladelse, dog skal det undersøges, om der er verserende straffesager. Det er ovenfor nævnt, at den, der nægtes prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 1, kan forlange spørgsmålet prøvet af retten. Livstidsdømte dog først efter 14 års afsoning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 6.

Læs på Jurabibliotek