Straffeloven § 263a

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 25. april 2024,
som ændret ved lov nr. 661 af 11. juni 2024

§ 263a

Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget

  • 1) erhvervsmæssigt sælger eller i en videre kreds udbreder et adgangsmiddel til et datasystem,

  • 2) videregiver et større antal adgangsmidler til et datasystem eller

  • 3) skaffer sig eller videregiver et adgangsmiddel til et datasystem,

    • a) der er samfundsvigtigt, jf. § 193,

    • b) der behandler oplysninger, som er omfattet af artikel 9, stk. 1, eller artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, eller

    • c) hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere.

Stk. 2 Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1, under særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen m.v. sker i særlig stort omfang eller indebærer særlig risiko for betydelig skade eller omfattende misbrug, eller hvor både stk. 1, nr. 1 og nr. 3, litra c, er overtrådt.