14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 10a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10a En person, over for hvem der uden for den danske stat er afsagt en straffedom, kan ikke retsforfølges her i landet for den samme handling, når dette er udelukket ifølge Danmarks internationale forpligtelser om anerkendelse af straffedommes retskraft.

•••

Stk. 2 I andre tilfælde kan en person, over for hvem der uden for den danske stat er afsagt en straffedom, ikke retsforfølges her i landet for den samme handling, hvis

  • 1) personen er endeligt frifundet,

  • 2) den idømte sanktion er fuldbyrdet, er under fuldbyrdelse eller er bortfaldet efter lovgivningen i domslandet eller

  • 3) personen er fundet skyldig, uden at der er fastsat nogen sanktion.

•••

Stk. 3 Stk. 2 gælder ikke, når

  • 1) den udenlandske straffedom vedrører handlinger, der

  • 2) retsforfølgning her i landet finder sted i medfør af retsplejelovens§ 985 a eller

  • 3) anerkendelse af den udenlandske straffedom vil være åbenbart uforenelig med danske retsprincipper.

•••

Stk. 4 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 1, kan retsforfølgning her i landet ikke ske, når retsforfølgning i domslandet er sket efter anmodning fra den danske anklagemyndighed.

•••
profile photo
Profilside