Strafberegningsbekendtgørelsen § 7

Denne konsoliderede version af strafberegningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v.

Bekendtgørelse nr. 411 af 09. april 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 411 af 09. april 2015

§ 7

Hvis der under straffens udståelse skal ske (yderligere) fradrag, fordi den dømte uforskyldt har været anbragt i forhørscelle, strafcelle, sikringscelle eller udelukket fra fællesskab, jf. straffuldbyrdelseslovens § 18, stk. 3, skal der ligeledes ske en omberegning af straffetiden.

Stk. 2 Til brug for omberegningen foretages en ny opgørelse af antallet af afkortningsdage. Til de opgjorte afkortningsdage, jf. § 5 og § 6, lægges et antal dage svarende til halvdelen, oprundet til det nærmeste hele antal dage, af det antal døgn, indgrebet har varet, opgjort fra og med dagen, hvor indgrebet er påbegyndt, til og med dagen, hvor indgrebet er bragt til ophør. Udstår den dømte flere tidsbestemte fængselsstraffe, jf. § 8, skal afkortning ske i den senest idømte straf forud for indgrebet.

Stk. 3 De samlede antal dage, opgjort efter § 5, § 6 og § 7, stk. 2, er herefter de afkortningsdage, som skal medtages i den nye beregning.

Stk. 4 Antallet af afkortningsdage skal fortsat opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå.

Stk. 5 Opgørelse af afkortningsdage som nævnt i stk. 1-4 må først foretages, når der er truffet afgørelse om, at det pågældende indgreb var uforskyldt, jf. straffuldbyrdelseslovens § 106 og § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.