Strafberegningsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af strafberegningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v.

Bekendtgørelse nr. 411 af 09. april 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 411 af 09. april 2015

I medfør af § 19, § 75, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
§ 1

Bekendtgørelsen omfatter beregningen af

 • 1) straffetidens ophør efter udståelse af hele straffen (datoen for endt strafudståelse),

 • 2) tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 1 og 2, § 40 a, stk. 1, og § 41, stk. 1,

 • 3) andre tidspunkter, der skal beregnes som en del af den idømte straf,

 • 4) reststraffetiden efter strafafbrydelse,

 • 5) ændrede datoer efter genoptagelse af straffuldbyrdelsen,

 • 6) reststraffen efter prøveløsladelse, og

 • 7) prøve- og tilsynstid.

Stk. 2 Ved straffetiden forstås det konkrete tidsrum, hvor fængselsstraf udstås, inklusive den tid, som efter lovgivningen skal medregnes til straffetiden.

Stk. 3 Straffetiden udløber ved døgnets begyndelse på datoen for endt strafudståelse.

Stk. 4 Ved reststraffetiden forstås det antal hele dage, den dømte har tilbage at udstå den dag, straffuldbyrdelsen afbrydes.

Stk. 5 Ved reststraf forstås det antal hele dage, en prøveløsladt havde tilbage til og med datoen for endt strafudståelse, regnet fra den faktiske løsladelsesdato.

§ 2

Straf fastsat i dage, herunder reststraffetid og reststraf efter prøveløsladelse, beregnes således, at hver dag er en kalenderdato. Straf fastsat i måneder beregnes således, at hver måned er en kalendermåned, således at en måned er forløbet på den tilsvarende dato i den efterfølgende kalendermåned. Findes den tilsvarende dato ikke i den senere kalendermåned, fordi denne er kortere, erstattes den med den sidste dag i måneden. Straf fastsat i år beregnes således, at hvert år er et kalenderår og anses for gået på den tilsvarende dato i det senere kalenderår. Findes den tilsvarende dato (den 29. februar) ikke, erstattes denne med den 28. februar.

Stk. 2 Er straffen fastsat til fængsel i et antal måneder, hvoraf et antal dage er gjort betinget, jf. straffelovens § 58, stk. 1, foretages beregningen af straffetiden, som om den dømte skulle udstå hele straffen, men således at tiden herefter reduceres med et antal dage svarende til hele den betingede del af straffen eller – ved beregningen af prøveløsladelsestidspunkter m.v. – til vedkommende del af den betingede straf. Reduktionen sker ved i det anførte omfang at lade de sidste dage bortfalde. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor den idømte straf er fastsat i år og/eller måneder, men ved benådning reduceret med et vist antal dage.

§ 3

Der skal foretages en omberegning af straffetiden, hvis det konstateres, at den foretagne beregning er behæftet med fejl, eller hvis forudsætningerne i øvrigt ændres, jf. straffuldbyrdelseslovens § 16.

§ 4

De beregninger, som er anført i § 1, stk. 1, nr. 1-3, skal foretages af det kriminalforsorgsområde, som har iværksat fuldbyrdelsen af straffen.

Stk. 2 Beregninger, omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4-7, og § 3, skal foretages af det kriminalforsorgsområde, som har ansvaret for sagsbehandlingen, eller som har løsladt den dømte. Hvis den dømte udstår eller har udstået straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, foretages beregningerne af det kriminalforsorgsområde, der fører eller har ført tilsyn og kontrol med den dømte.

Stk. 3 Der skal gøres notat om den dato, hvor den dømte er gjort bekendt med beregningen, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 15-16, og om muligheden for at indbringe spørgsmålet om beregningen for Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 24, stk. 1, og fristen for at indgive klage, jf. § 24, stk. 2. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om, at den dømte er vejledt om, at den endelige administrative afgørelse om beregningen kan kræves indbragt for retten, jf. straffuldbyrdelseslovens § 112 nr. 1.

Kapitel 2 Opgørelse af antallet af dage, der medfører afkortning
§ 5

Har den dømte i anledning af sagen været anholdt, varetægtsfængslet eller indlagt til mentalundersøgelse, opgøres det antal dage, som efter reglerne i straffelovens § 86 skal afkortes i straffen. Opgørelsen sker efter reglerne i stk. 2-6. Er der truffet bestemmelse om, at der i anledning af frihedsberøvelse af den dømte i en anden sag skal ske afkortning ved strafeftergivelse, giver Direktoratet for Kriminalforsorgen kriminalforsorgsområdet meddelelse om, hvilken straf afkortningen angår, og antallet af dage, der skal afkortes.

Stk. 2 Opgørelse af antallet af afkortningsdage skal ske på grundlag af oplysningerne i dommen om varigheden af frihedsberøvelser, indlæggelser og isolation, der medfører afkortning, jf. straffelovens § 86, stk. 1, 3. pkt. Er straffen fastsat som fællesstraf, skal tillige medtages oplysningerne om varigheden af frihedsberøvelser, indlæggelser og isolation fra tidligere betingede domme, som omfattes af fællesstraffen.

Stk. 3 Antallet af afkortningsdage tælles fra og med den dag, anholdelsen, fængslingen eller indlæggelsen er sket, til og med den dag, hvor denne er bragt til ophør. Fortsætter frihedsberøvelsen eller indlæggelsen senere samme dag, som den blev bragt til ophør, anses dette som en sammenhængende periode. Er den dømte varetægtsfængslet efter endelig dom, opgøres antallet af dage kun til og med dagen før, fuldbyrdelsen af fængselsstraffen anses for påbegyndt, jf. straffuldbyrdelseslovens § 14, stk. 2.

Stk. 4 Har den dømte været isoleret efter rettens bestemmelse, skal der til det opgjorte antal afkortningsdage i henhold til stk. 3, lægges yderligere én dag for den første isolationsdag, samt yderligere en dag for hver efterfølgende 3-dages periode, anbringelsen i isolation har varet.

Stk. 5 Det samlede antal dage, opgjort efter stk. 3 og 4, er de afkortningsdage, som skal medtages i beregningen, jf. §§ 11-16.

Stk. 6 Antallet af afkortningsdage opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå.

§ 6

Hvis der under straffens udståelse skal ske (yderligere) fradrag, fordi den dømte anholdes, varetægtsfængsles eller indlægges til mentalundersøgelse i en anden sag, og påtale opgives, eller den pågældende frifindes, jf. straffuldbyrdelseslovens § 18, stk. 2, skal der ske en omberegning af straffetiden.

Stk. 2 Til brug for omberegningen foretages en ny opgørelse af antallet af afkortningsdage. Til de opgjorte afkortningsdage, jf. § 5 og § 7, lægges et antal dage svarende til den tid, frihedsberøvelsen eller indlæggelsen har varet, opgjort fra og med den dag, straffuldbyrdelsen blev afbrudt, og til og med den dag, straffuldbyrdelsen genoptages, forhøjet med 50 procent og oprundet til det nærmeste hele antal dage. Udstår den dømte flere tidsbestemte fængselsstraffe, jf. § 8, skal afkortning ske i den senest idømte straf.

Stk. 3 De samlede antal dage, opgjort efter § 5, § 6, stk. 2, og § 7, er herefter de afkortningsdage, som skal medtages i den nye beregning.

Stk. 4 Antallet af afkortningsdage skal fortsat opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå.

§ 7

Hvis der under straffens udståelse skal ske (yderligere) fradrag, fordi den dømte uforskyldt har været anbragt i forhørscelle, strafcelle, sikringscelle eller udelukket fra fællesskab, jf. straffuldbyrdelseslovens § 18, stk. 3, skal der ligeledes ske en omberegning af straffetiden.

Stk. 2 Til brug for omberegningen foretages en ny opgørelse af antallet af afkortningsdage. Til de opgjorte afkortningsdage, jf. § 5 og § 6, lægges et antal dage svarende til halvdelen, oprundet til det nærmeste hele antal dage, af det antal døgn, indgrebet har varet, opgjort fra og med dagen, hvor indgrebet er påbegyndt, til og med dagen, hvor indgrebet er bragt til ophør. Udstår den dømte flere tidsbestemte fængselsstraffe, jf. § 8, skal afkortning ske i den senest idømte straf forud for indgrebet.

Stk. 3 De samlede antal dage, opgjort efter § 5, § 6 og § 7, stk. 2, er herefter de afkortningsdage, som skal medtages i den nye beregning.

Stk. 4 Antallet af afkortningsdage skal fortsat opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå.

Stk. 5 Opgørelse af afkortningsdage som nævnt i stk. 1-4 må først foretages, når der er truffet afgørelse om, at det pågældende indgreb var uforskyldt, jf. straffuldbyrdelseslovens § 106 og § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.

Kapitel 3 Inddragelse af flere straffe i beregningen
Afsoningsenheder
§ 8

Flere fængselsstraffe, som kan fuldbyrdes, men som endnu ikke er udstået, indgår i en samlet beregning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 17. Straffetiden udgør herefter en enhed.

Stk. 2 På samme måde indgår yderligere fængselsstraf, som idømmes under straffens udståelse, i en ny samlet beregning af straffetiden (omberegning), jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 16-17. Det er en forudsætning, at fuldbyrdelsesordre er givet, inden løsladelse finder sted.

Stk. 3 Skal en prøveløsladt, der genindsættes til udståelse af reststraf, tillige udstå anden fængselsstraf, indgår reststraffen og den idømte fængselsstraf i en samlet beregning af straffetiden.

Stk. 4 Forvandlingsstraf for bøde indgår i en samlet beregning fra det tidspunkt, hvor fuldbyrdelsen af forvandlingsstraffen iværksættes, jf. § 18, stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, idømt forvaring og forvandlingsstraf for bøde.

Rækkefølgen
§ 9

Skal den dømte udstå flere fængselsstraffe, inddrages straffene i beregningen én ad gangen i den rækkefølge, de er idømt. Skal fængselsstraf udstås i forbindelse med reststraf, inddrages først reststraffen, dernæst idømt fængselsstraf.

Stk. 2 Skal den dømte udstå flere forvandlingsstraffe for bøder, inddrages de i beregningen én ad gangen i den rækkefølge, bøderne er idømt eller vedtaget.

Stk. 3 Skal forvandlingsstraf for bøde udstås i forbindelse med idømt fængselsstraf, inddrages forvandlingstraffen ikke, før al anden straf er inddraget.

Kapitel 4 Straffetidens ophør
Beregning af datoen for endt strafudståelse (tidsbestemt straf)
§ 10

Udgangspunktet for beregningen er det tidspunkt, hvor straffuldbyrdelsen anses for påbegyndt, jf. straffuldbyrdelseslovens § 14, stk. 2 og 3. I tilfælde, hvor retten efter endelig dom, og medens den dømte er på fri fod, træffer beslutning om varetægtsfængsling, anses fuldbyrdelsen for påbegyndt den dag, den dømte anholdes (varetægtsfængsles).

Stk. 2 Beregningen foretages i det enkelte tilfælde efter reglerne i § 11.

Stk. 3 Skal der inddrages flere straffe i beregningen, jf. § 8, gentages fremgangsmåden i § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, for hver af straffene i den rækkefølge, de i henhold til § 9 skal inddrages i beregningen. Beregningen fortsættes på denne måde, indtil samtlige straffe er medtaget.

§ 11

Den, som foretager beregningen, skal

 • 1) fra den dato på kalenderen, hvor straffuldbyrdelsen anses for påbegyndt, gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes efter reglerne i §§ 5-7, og

 • 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå et antal år/måneder/dage frem svarende til den fastsatte ubetingede fængselsstraf, til forvandlingsstraffen eller til reststraffen.

Stk. 2 Den fremkomne dato ved beregningen i stk. 1 er datoen for endt strafudståelse, medmindre den dømte skal udstå flere straffe, og fremgangsmåden i stk. 1, nr. 1 og 2, derfor skal gentages, jf. § 10, stk. 3. I så fald bliver den fremkomne dato udgangspunktet for den fortsatte beregning.

Kapitel 5 Beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse m.v.
§ 12

Beregningen af det tidspunkt, hvor personer idømt tidsbestemt straf eventuelt kan opnå prøveløsladelse, jf. straffelovens § 38, stk. 1, sker på tilsvarende måde som anført i kapitel 4, herunder ved på kalenderen at gå henholdsvis tilbage og frem, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til hele den fastsatte straf, hele forvandlingsstraffen eller hele reststraffen erstattes af et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af denne.

Stk. 2 Den fremkomne dato er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Det er i alle tilfælde en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst 2 måneder. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor 2 måneder er udstået.

Stk. 4 Hvis en eller flere kombinationsstraffe på (tilsammen) mere end 2 måneders ubetinget fængsel indgår i beregningen, er det en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst lige så længe som idømt ubetinget straf i henhold til straffelovens § 58, stk. 1. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor der er forløbet et tidsrum svarende til den idømte ubetingede straf.

Stk. 5 I de tilfælde, som er omfattet af § 2, stk. 2, skal der ved beregningen af prøveløsladelsesdatoen kun ske reduktion med et antal dage svarende til to tredjedele af den betingede del af straffen eller svarende til to tredjedele af det antal dage, som straffen ved benådning er reduceret med.

Stk. 6 En fremkommen rest ved deling af et antal måneder deles således, at to tredjedele af 2 måneder sættes til 1 måned og 10 dage, og to tredjedele af 1 måned sættes til 20 dage. En fremkommen rest på en brøkdel af en dag medtages ikke ved beregningen.

§ 13

Ved beregningen af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens § 38, stk. 2, når den dømte har udstået halvdelen af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i § 12, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af straffen, forvandlingsstraffen eller reststraffen erstattes af et antal år/måneder/dage svarende til halvdelen af denne.

Stk. 2 En fremkommen rest ved deling af et antal måneder deles således, at halvdelen af 1 måned sættes til 15 dage. 

§ 14

Ved beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens § 40 a, stk. 1, når den dømte har udstået halvdelen af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i § 13.

Stk. 2 Det er i alle tilfælde en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst 2 måneder. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor 2 måneder er udstået.

§ 15

Ved beregningen af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 12 år af en straf af fængsel på livstid, jf. straffelovens § 41, stk. 1, skal den, der foretager beregningen, fra den dato på kalenderen, hvor straffuldbyrdelsen anses for påbegyndt,

 • 1) gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes efter reglerne i §§ 5-7, og

 • 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå frem til den tilsvarende dato 12 år senere.

Stk. 2 Skal den dømte sammen med en straf af fængsel på livstid tillige udstå en tidsbestemt straf, sker beregningen ved at foretage en samlet beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af to tredjedele af den tidsbestemte straf, jf. § 12, og tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 12 år af straffen af fængsel på livstid, jf. stk. 1.

§ 16

Ved beregningen af andre tidspunkter, der skal beregnes som en del af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i § 12, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af straffen erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til vedkommende del af denne.

Kapitel 6 Beregning af reststraffetiden
§ 17

Når fuldbyrdelsen af straffen afbrydes, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 75-76, gøres notat om den dato, afbrydelsen er sket.

Stk. 2 Som dato for afbrydelsen anføres den dag, den dømte

 • 1) har unddraget sig straffuldbyrdelsen ved at undvige eller bortgå fra institutionen,

 • 2) har unddraget sig straffuldbyrdelsen ved at forlade sin bopæl uden for de af kriminalforsorgsområdet fastsatte tidsrum, når den dømte udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a,

 • 3) undlader at vende rettidigt tilbage efter et tilladt fravær,

 • 4) anholdes eller varetægtsfængsles i mindst 24 timer,

 • 5) løslades i overensstemmelse med en på forhånd meddelt tilladelse til udsættelse med fuldbyrdelsen af en del af straffen (opdeling), eller i øvrigt

 • 6) løslades efter at have fået tilladelse til strafafbrydelse.

Stk. 3 Hvis en dømt, der selv skal rejse til afsoningsinstitutionen, efter at fuldbyrdelsen er iværksat ved fremmøde i arresthus m.v., ikke ankommer til institutionen uden ugrundet forsinkelse, anses fuldbyrdelsen for afbrudt på afrejsedagen.

§ 18

Udstår den dømte tidsbestemt straf, beregnes reststraffetiden som antallet af hele dage, den dømte på afbrydelsesdagen har tilbage at udstå til og med datoen for endt strafudståelse, jf. § 1, stk. 4.

Stk. 2 Afbrydes fuldbyrdelsen inden tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 1, eventuelt tillige straffelovens § 38, stk. 2, § 40 a, stk. 1, eller efter straffelovens § 41, stk. 1, beregnes samtidig det antal hele dage, den pågældende har tilbage at udstå indtil eventuel prøveløsladelse. Tilsvarende gælder eventuelt andre dele af straffen, som har betydning for straffuldbyrdelsen, jf. § 16.

Kapitel 7 Genoptagelse af fuldbyrdelsen efter strafafbrydelse
Beregning af ændrede datoer
§ 19

Straffuldbyrdelsen anses for genoptaget den dag, den dømte møder til fortsat udståelse af straf eller pågribes, eller den dag, varetægtsfængsling, iværksat under straffens udståelse, ophører.

Stk. 2 Hvis den dømte i tilslutning til pågribelsen/anholdelsen varetægtsfængsles, anses fuldbyrdelsen dog ikke for genoptaget, før varetægtsfængslingen ophører. Hvis fuldbyrdelsen af frihedsstraf eller foranstaltning iværksættes i udlandet, er fuldbyrdelsen af tidsbestemt straf fortsat afbrudt, indtil straffens eller foranstaltningens ophør. Det samme gælder i tilfælde, hvor den dømte undergives frihedsberøvende foranstaltning efter straffelovens §§ 68-70, og retten ikke samtidig har truffet bestemmelse om bortfald af straffen, jf. straffelovens § 89 a.

§ 20

Når fuldbyrdelsen af tidsbestemt straf genoptages, beregnes

 • 1) den ændrede dato for endt strafudståelse og

 • 2) ændrede tidspunkter for eventuel prøveløsladelse m.v.

Stk. 2 Den, som foretager beregningen, skal fra den dato på kalenderen, hvor fuldbyrdelsen er genoptaget, gå et antal dage frem svarende til den noterede reststraffetid, jf. § 18, stk. 1. Den fremkomne dato er den ændrede dato for endt strafudståelse.

Stk. 3 Tidspunkterne for eventuel prøveløsladelse m.v. beregnes ved fra den dato på kalenderen, hvor fuldbyrdelsen er genoptaget, at gå et antal dage frem svarende til de noterede resttider indtil eventuel prøveløsladelse m.v., jf. § 18, stk. 2.

Stk. 4 På tilsvarende måde som anført i stk. 3, beregnes det ændrede tidspunkt for eventuel prøveløsladelse, jf. straffelovens § 41, stk. 1, ved genoptagelse af fuldbyrdelsen af fængsel på livstid.

Stk. 5 Skal den dømte sammen med en straf af fængsel på livstid tillige udstå en tidsbestemt straf, sker beregningen efter stk. 4 ved at anvende en tilsvarende fremgangsmåde som anført i § 15, stk. 2.

Stk. 6 De fremkomne datoer ved beregningerne i stk. 2-5 erstatter datoerne, beregnet efter reglerne i kapitel 4 og 5.

§ 21

Skal den dømte ud over reststraffetiden udstå yderligere fængselsstraf, jf. § 8, stk. 2, skal den, der foretager beregningen, med udgangspunkt i den dato, som er fremkommet ved beregningen af reststraffetiden, jf. § 20, stk. 2, inddrage den fængselsstraf, som yderligere er idømt, ved

 • 1) at gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes vedrørende denne straf og

 • 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå et antal år/måneder/dage frem svarende til fængselsstraffen.

Stk. 2 Den fremkomne dato ved beregningen efter stk. 1 er ny dato for endt strafudståelse.

Stk. 3 Tidspunktet for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens § 38, stk. 1, beregnes på samme måde, dog med udgangspunkt i den dato, som er fremkommet ved beregningen af resttiden indtil eventuel prøveløsladelse, jf. § 20, stk. 3, og således at et antal år/måneder/dage svarende til hele den idømte straf erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af denne. Ved beregningen af andre tidspunkter for eventuel prøveløsladelse, jf. straffelovens § 38, stk. 2, § 40 a, stk. 1, eller andre dele af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde, således at et antal år/måneder/dage svarende til hele den idømte straf erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til vedkommende del af straffen.

Stk. 4 Har der ikke før strafafbrydelsen foreligget et eventuelt prøveløsladelsestidspunkt i henhold til straffelovens § 38, stk. 1, skal der ved fuldbyrdelsens genoptagelse beregnes det antal hele dage, der ved afbrydelsen var tilbage at udstå indtil det tidspunkt, hvor den dømte ville have udstået to tredjedele af straffen idømt før strafafbrydelsen. § 18, stk. 2, finder da tilsvarende anvendelse. Den, der foretager beregningen, skal herefter fra denne dato

 • 1) gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes vedrørende den straf, den pågældende yderligere er idømt, og

 • 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå et antal år/måneder/dage frem svarende til den yderligere idømte straf.

Stk. 5 Ved beregningen af andre tidspunkter for eventuel prøveløsladelse, jf. straffelovens § 38, stk. 2, § 40 a, stk. 1, eller andre dele af straffen, finder stk. 4 tilsvarende anvendelse, idet dog to tredjedele af straffen idømt før strafafbrydelsen erstattes med vedkommende del heraf.

Kapitel 8 Beregning af reststraf efter prøveløsladelse
§ 22

Når den dømte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, løslades på prøve, gøres notat om den faktiske løsladelsesdag, samt den beregnede reststraf, jf. § 1, stk. 5.

Kapitel 9 Beregning af prøve- og tilsynstid
§ 23

Prøvetiden i forbindelse med prøveløsladelse eller betinget benådning regnes fra den dag, den dømte faktisk er blevet løsladt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Benådes den dømte for hele straffen, eller træffes bestemmelse herom eller om prøveløsladelse, efter at den dømte er løsladt, regnes prøvetiden fra beslutningens dato.

Stk. 3 Er der fastsat vilkår om, at den løsladte skal undergives tilsyn, beregnes tilsynstiden på tilsvarende måde som anført i stk. 1 og 2.

Stk. 4 Udløbet af prøve- eller tilsynstid sker ved døgnets begyndelse.

Kapitel 10 Administrativ klageadgang
§ 24

Afgørelser truffet af kriminalforsorgsområdet om straffetidsberegning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 14 og § 16, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, medmindre klagen er begrundet i uenighed om straffedommens fortolkning, jf. retsplejelovens § 998.

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

Kapitel 11 Ikrafttræden
§ 25

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 728 af 25. juni 2011 om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) ophæves.