Støttetilbagebetalingsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af støttetilbagebetalingsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder

Bekendtgørelse nr. 949 af 18. oktober 2000

I medfør af § 11 a, stk. 4, 2. pkt., i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 12. juli 2000, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Konkurrencerådet kan påbyde, at også offentlig støtte, der er ydet til nærmere bestemte helt eller delvist offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabslignende form, skal tilbagebetales.

§ 2

Virksomheder, der drives i selskabslignende form, jf. konkurrencelovens § 11 a, stk. 4, 2. pkt., omfatter:

  • 1) Virksomheder, der er oprettet ved lov, i henhold til lov eller ved aktstykke på finansloven, og som er helt eller delvist offentligt ejede.

  • 2) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

  • 3) Andre virksomheder, der er helt eller delvist offentligt ejede.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte virksomheder skal være karakteriserede ved en organisationsform, der ledelsesmæssigt og regnskabsmæssigt svarer til selskaber med begrænset ansvar, selvejende institutioner o. lign.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2000.