Støtteanmeldelsesbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af støtteanmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte

Bekendtgørelse nr. 467 af 8. juni 2005

I medfør af § 11 a, stk. 6, 2. pkt., i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Anmeldelse efter konkurrencelovens § 11 a, stk. 6, 1. pkt., kan indgives til Konkurrencestyrelsen af:

  • 1) Vedkommende ministerium, amt/region eller kommune, hvorunder støtten hører.

  • 2) Modtagere af offentlig støtte.

§ 2

Ved anmeldelse af offentlig støtte skal de i § 1, nr. 1, nævnte myndigheder benytte skema K 3, mens de i § 1, nr. 2, nævnte modtagere skal benytte skema K 4. Begge skemaer er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skemaerne.

Stk. 3 Konkurrencerådet kan efter anmodning helt eller delvist fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skemaerne, hvis rådet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

§ 3

Senest 2 uger fra modtagelsen bekræfter Konkurrencestyrelsen, at anmeldelsen er modtaget.

Stk. 2 Konstaterer Konkurrencerådet, at oplysningerne i en anmeldelse eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter rådet anmelderen skriftligt herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

Stk. 3 Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencerådet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen, og som anmelderen bør have kendskab til.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 880 af 21. september 2000 om anmeldelse af offentlig støtte ophæves.