14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Støtteanmeldelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte

Bekendtgørelse nr. 467 af 08. juni 2005

Denne konsoliderede version af støtteanmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Støtteanmeldelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 11 a, stk. 6, 2. pkt., i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anmeldelse efter konkurrencelovens § 11 a, stk. 6, 1. pkt., kan indgives til Konkurrencestyrelsen af:

  • 1) Vedkommende ministerium, amt/region eller kommune, hvorunder støtten hører.

  • 2) Modtagere af offentlig støtte.

§2 Ved anmeldelse af offentlig støtte skal de i § 1, nr. 1, nævnte myndigheder benytte skema K 3, mens de i § 1, nr. 2, nævnte modtagere skal benytte skema K 4. Begge skemaer er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skemaerne.

Stk. 3 Konkurrencerådet kan efter anmodning helt eller delvist fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skemaerne, hvis rådet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

§3 Senest 2 uger fra modtagelsen bekræfter Konkurrencestyrelsen, at anmeldelsen er modtaget.

Stk. 2 Konstaterer Konkurrencerådet, at oplysningerne i en anmeldelse eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter rådet anmelderen skriftligt herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

Stk. 3 Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencerådet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen, og som anmelderen bør have kendskab til.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 880 af 21. september 2000 om anmeldelse af offentlig støtte ophæves.

profile photo
Profilside