14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Stormrådsbekendtgørelsen § 24

Bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af stormrådsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 28. May 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Stormrådet kan bestemme, at der ved indgivelse af klage skal anvendes et særligt skema. Dette skema skal i givet fald kunne findes på rådets hjemmeside.

•••

Stk. 2 Sekretariatet tilsender selskabet genpart af klagen og det med klagen eventuelt medfølgende materiale til udtalelse med undtagelse af det, som sekretariatet må gå ud fra, allerede er selskabet bekendt.

•••

Stk. 3 Sekretariatet sørger i øvrigt for sagens videre oplysning og fremskaffer af egen drift det yderligere fornødne, retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, herunder eventuelle udtalelser fra sagkyndige, hvis dette skønnes nødvendigt for at træffe afgørelse i sagen, samt at hver af parterne får kendskab til nye oplysninger fra modparten, som må antages at have betydning for sagens afgørelse. Undlader selskabet inden 3 uger efter modtagelsen af det fremsendte materiale, jf. stk. 2 og 3, at fremsende kommentarer herom til Stormrådet, kan sagen behandles alene på grundlag af det foreliggende materiale.

•••

Stk. 4 Sekretariatet afslutter sagen, hvis forsikringsselskabet under sagens forberedelse opfylder klagerens krav. Det samme gælder, hvis klageren frafalder sin klage.

•••

Stk. 5 Sager, der ikke er afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, behandles af Stormrådet.

•••
profile photo
Profilside