14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet  - ophæves den 1. juli 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet

Kapitel 1

Stormrådet og sekretariatet

§1 Stormrådet består af en formand og 7 andre medlemmer. De 7 andre medlemmer af rådet skal repræsentere hver af følgende myndigheder og organisationer: Erhvervsministeriet (næstformand), Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Justitsministeriet, KL, Forsikring & Pension og Forbrugerrådet Tænk. Til rådet knyttes endvidere 3 særligt sagkyndige med indsigt i stormflod og kystforhold, vandløb og søer samt stormfald. De særligt sagkyndige, som ikke har stemmeret, udpeges af Kystdirektoratet for så vidt angår indsigt i stormflod og kystforhold og Miljøstyrelsen for så vidt angår indsigt i vandløb og søer samt stormfald.

Stk. 2 Stormrådets formand og øvrige medlemmer samt disses suppleanter udnævnes af erhvervsministeren for 4 år ad gangen. Finder udnævnelsen sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 3 Stormrådets næstformand træder i tilfælde af formandens fravær i dennes sted.

§2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Stormrådet.

Kapitel 2

Stormrådets opgaver

§3 Stormrådet afgør, om der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Rådet træffer endvidere afgørelse, om der har været oversvømmelse fra vandløb og søer på et givet sted på et givet tidspunkt, og om der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt.

Stk. 2 Udover de i stk. 1, nævnte opgaver, fører Stormrådet tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 3 Stormrådet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til erhvervsministeren. Beretningen offentliggøres på rådets hjemmeside.

Stk. 4 Stormrådet aflægger et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes til erhvervsministeren. Regnskabet offentliggøres på rådets hjemmeside.

Kapitel 3

Afholdelse af møder

§4 Stormrådets afgørelser og beslutninger træffes i et møde, jf. dog § 5, stk. 2.

Stk. 2 Stormrådets formand leder rådets møder.

Stk. 3 Stormrådet holder møde på de af rådet fastsatte mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når mindst 3 medlemmer fremsætter ønske om afholdelse af møde til behandling af nærmere angivne emner. Ved møder uden for de faste mødedage bestemmer formanden mødevarslet, som dog højst må være 4 uger.

Stk. 4 Formanden kan beslutte, at møder afholdes som videokonference, telefonmøde, en kombination heraf eller lignende.

Stk. 5 Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give meddelelse herom til sekretariatet.

Stk. 6 I Stormrådets møder deltager medlemmer og suppleanter for de medlemmer, der er forhindret i at deltage. Det påhviler det medlem, der er forhindret i at deltage i et møde, tidligst muligt at underrette sin suppleant samt sende denne relevant materiale, med mindre andet aftales med sekretariatet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 7 Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden med angivelse af de sager eller emner, der er til behandling, samt det materiale, der efter formandens skøn er fornødent.

Stk. 8 Dagsorden og mødemateriale udsendes elektronisk til Stormrådets medlemmer.

§5 Hvis materiale, der vedrører sager eller emner, der skal behandles af Stormrådet, ikke er udsendt til medlemmerne senest 3 dage før mødet, kan behandlingen heraf kun finde sted, hvis samtlige i mødet deltagende medlemmer samtykker heri.

Stk. 2 Stormrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 3 Når forholdene taler herfor, kan formanden eller i dennes fravær næstformanden bestemme, at sager eller andre emner behandles skriftligt.

§6 Der tages referat af Stormrådets møder. Referatet godkendes af rådet. Ethvert medlem kan kræve sit votum og begrundelsen herfor optaget i referatet.

§7 Formanden bestemmer om og i bekræftende fald på hvilken måde, Stormrådets afgørelser skal offentliggøres, jf. dog §§ 15 og 22.

Stk. 2 Stormrådets møder er ikke offentlige.

§8 Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for Stormrådets afgørelser og beslutninger.

Kapitel 4

Stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen

§9 Udgifter til Stormrådets administration afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljens og stormfaldspuljens midler. Formanden aflønnes efter retningslinjer fastsat af erhvervsministeren.

§10 Stormrådet indgår aftale med Nationalbanken om forvaltning af stormflods- og oversvømmelsespuljens og stormfaldspuljens midler.

§11 Hvis stormflods- og oversvømmelsespuljen eller stormfaldspuljen ikke indeholder midler til dækning af de med ordningen forbundne omkostninger, afgiver Stormrådet indstilling til erhvervsministeren om udløsning af den til puljerne hørende statsgaranti.

Kapitel 5

Rådets afgørelser om stormflod

§12 Afgørelsen af, om der har været stormflod i et område på et givent tidspunkt, træffes af Stormrådet efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet. Rådet indkaldes hurtigst muligt efter en mulig stormflodssituation er indtruffet.

§13 Når Stormrådet har afgjort, at der i et eller flere områder har været stormflod, offentliggøres dette samme dag på rådets hjemmeside med oplysning om hvilke områder, der er omfattet af rådets afgørelse. Der udsendes endvidere pressemeddelelse om afgørelsen til landsdækkende medier, ligesom forsikringsselskaberne orienteres med henblik på behandling af konkrete anmeldelser om skader efter stormflod.

Kapitel 6

Rådets afgørelser i tilfælde af oversvømmelse fra vandløb og søer

§14 Stormrådet afgør, om konkrete skader er omfattet af oversvømmelsesordningen. Afgørelsen af, om konkrete skader er omfattet af oversvømmelsesordningen, træffes på baggrund af anmeldelser til rådet herom, efter udtalelse fra Miljøstyrelsen og med inddragelse af evt. andre relevante oplysninger.

Stk. 2 Stormrådet kan bemyndige sekretariatet til at træffe konkrete afgørelser efter stk. 1, efter nærmere angivne retningslinjer.

§15 Når Stormrådet har truffet afgørelse efter § 14, informeres skadelidtes forsikringsselskab herom.

Kapitel 7

Rådets afgørelser i tilfælde af stormfald

§16 Afgørelsen af, om der har været stormfald i et område på et givent tidspunkt, træffes af Stormrådet efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljø- og Fødevareministeriet. Rådet indkaldes hurtigst muligt efter en mulig stormfaldssituation er indtruffet.

§17 Når Stormrådet har afgjort, at der i et eller flere områder har været stormfald, offentliggøres dette samme dag på rådets hjemmeside med oplysning om hvilke områder, der er omfattet af rådets afgørelse. Der udsendes endvidere pressemeddelelse om afgørelsen til landsdækkende medier, ligesom forsikringsselskaberne orienteres med henblik på behandling af konkrete anmeldelser om skader efter stormfald.

§18 Sekretariatet forbereder sagerne om de anmeldte skader forårsaget af stormfald i henhold til aftalen mellem Stormrådet og Miljøstyrelsen. Rådet kan i nødvendigt omfang indhente yderligere oplysninger til bedømmelse af en skadesbegivenhed samt foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

Stk. 2 Stormrådet kan bemyndige sekretariatet til at træffe konkrete afgørelser efter stk. 1, efter nærmere angivne retningslinjer.

Stk. 3 Stormrådets formand kan beslutte, at en tidligere afgjort sag skal genoptages, hvor særlige grunde taler herfor, herunder i tilfælde hvor nye oplysninger må antages at ville have givet sagen et andet udfald, hvis de havde foreligget under behandlingen.

Stk. 4 2 medlemmer kan begære en sag gjort til genstand for nærmere behandling i Stormrådet.

Stk. 5 Stormrådet kan beslutte at anvende ekstern bistand.

Stk. 6 Stormrådets afgørelse meddeles ansøgeren. Miljø- og Fødevareministeriet forestår tilskudsudbetalingen.

Kapitel 8

Tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer

§19 Stormrådet påser, at forsikringsselskaberne overholder og efterlever lov om stormflod og stormfald og regler og påbud udstedt i medfør heraf, samt forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen samt de til enhver tid gældende regler om behandling af persondata i forbindelse med behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 2 Stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer udvælges stikprøvevis eller med henblik på undersøgelse af særlige temaer efter Stormrådets nærmere beslutning til tilsynsmæssig gennemgang på baggrund af oplysninger i Stormbasen.

Stk. 3 Sekretariatet foretager efter Stormrådets nærmere anvisninger en gennemgang af det retlige og faktiske grundlag for afgørelserne i de udvalgte sager på baggrund af oplysninger i Stormbasen og eventuelle andre relevante oplysninger, herunder udtalelser fra sagkyndige.

§20 Erfarer Stormrådet gennem sit tilsyn, at et forsikringsselskab ikke overholder eller efterlever gældende regler træffer rådet beslutning om anvendelse af en eller flere reaktioner, jf. stk. 2.

Stk. 2 Stormrådet kan anvende følgende reaktioner mod et forsikringsselskab:

  • 1) Bemærkninger. Anvendes, når tilsynsgennemgangen alene har vist mindre, formelle fejl i sagsbehandlingen, herunder fejlagtige regelhenvisninger, som med sikkerhed ikke har haft indflydelse på forsikringsselskabets afgørelse.

  • 2) Kritik. Anvendes, når forvaltningsretlige regler eller regler vedrørende stormflods- og oversvømmelsesordningerne ikke er overholdt eller efterlevet, herunder i tilfælde, hvor manglende dokumentation gør det umuligt at kontrollere rigtigheden af en afgørelse.

  • 3) Påbud. Anvendes, når det findes påkrævet at indskærpe en ændring af en ulovlig adfærd over for et forsikringsselskab. Påbud kan udstedes enten som direkte følge af en adfærd, som er åbenlyst forkert eller ulovlig, eller hvis selskabet tidligere enten direkte i forbindelse med en stormflods- eller oversvømmelseshændelse, eller ved en generel udmelding eller på lignende måde er blevet gjort opmærksom på den ulovlige adfærd, herunder i tilfælde, hvor den pågældende adfærd har haft eller kunne have haft indflydelse på forsikringsselskabets afgørelse.

  • 4) Offentliggørelse af påbud. Anvendes, når det i særlige tilfælde findes påkrævet at skærpe anvendelsen af et påbud, jf. nr. 3, herunder i umiddelbar forlængelse af et påbud, der er udstedt som en direkte følge af en adfærd, der er åbenlyst forkert eller ulovlig, eller ved gentagen eller systematisk manglende efterlevelse af regler, praksis eller påbud. Offentliggørelse sker på Stormrådets hjemmeside.

  • 5) Hel eller delvis fratagelse af et selskabs faste sagshonorar. Anvendes, enten når sagsbehandlingen har været så åbenlyst mangelfuld eller forkert, at forsikringsselskabet vidste eller burde have vidst, at der ikke er skabt et reelt grundlag for en afgørelse, eller når et påbud ikke efterleves.

  • 6) Kompensation af stormflods- og oversvømmelsespuljen. Anvendes i tilfælde, hvor et forsikringsselskab har truffet en afgørelse om erstatning, der er åbenlyst forkert, ikke baserer sig på et fagligt skøn, og har medført en ikke ubetydelig merudbetaling af erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Stk. 3 Efterleves et offentliggjort påbud, jf. stk. 2, nr. 4, eller indtræffer i øvrigt omstændigheder, som sætter påbuddet ud af kraft, fjernes påbuddet fra Stormrådets hjemmeside.

Stk. 4 Beslutter Stormrådet, at der skal ske hel eller delvis fratagelse af et selskabs faste sagshonorar, jf. stk. 2, nr. 5, træffer rådet samtidig beslutning om, hvor stor en del af sagshonoraret, der skal fratages forsikringsselskabet.

Stk. 5 Beslutter Stormrådet, at et forsikringsselskab skal kompensere stormflods- og oversvømmelsespuljen, jf. stk. 2, nr. 6, træffer rådet samtidig beslutning om kompensationens størrelse. I førstegangstilfælde kan kompensationen maksimalt udgøre 3 gange forsikringsselskabets faste sagshonorar, i andengangstilfælde 6 gange forsikringsselskabets faste sagshonorar, og i tredjegangstilfælde og senere 9 gange forsikringsselskabets faste sagshonorar. Kompensationen kan aldrig udgøre mere end den merudbetaling af erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen, som har givet anledning til beslutningen om kompensation.

Stk. 6 Når Stormrådet har truffet beslutning om anvendelse af reaktioner omfattet af stk. 2, nr. 5 og 6, kan forsikringsselskabet inden 4 uger anmode Stormrådet om en revurdering af afgørelsen. Anmodningen sendes til Stormrådets sekretariat. På baggrund af en anmodning stadfæster eller ophæver Stormrådet afgørelsen og meddeler forsikringsselskabet dette.

§21 Et forsikringsselskab kan få prøvet en beslutning om anvendelse af reaktioner efter § 20, stk. 2, nr. 5 og 6 ved en voldgift.

Stk. 2 Voldgiftsretten består af 3 dommere. Forsikringsselskabet og Stormrådet udpeger hver en dommer. Den tredje dommer udpeges af de af henholdsvis forsikringsselskabet og Stormrådet udpegede dommere og skal som minimum opfylde kravene til at være landsdommer.

Stk. 3 Voldgift gennemføres i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift.

§22 Stormrådet beslutter, om der skal udarbejdes statistikker mv. på baggrund af foretagne tilsyn. Statistikker mv. offentliggøres på rådets hjemmeside samt eventuelt i rådets årsberetning.

Kapitel 9

Behandling af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer

§23 Stormrådet behandler klager over forsikringsselskabernes afgørelser i sager om erstatning som følge af stormflod og sager som følge af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 2 Stormrådet kan kun behandle en klagesag, hvis klageren forinden ved en skriftlig henvendelse til forsikringsselskabet forgæves har forsøgt at opnå en ændring af afgørelsen, eller hvis forsikringsselskabet har undladt inden 3 uger efter modtagelsen af en henvendelse at reagere på denne.

§24 Stormrådet kan bestemme, at der ved indgivelse af klage skal anvendes et særligt skema. Dette skema skal i givet fald kunne findes på rådets hjemmeside.

Stk. 2 Sekretariatet tilsender selskabet genpart af klagen og det med klagen eventuelt medfølgende materiale til udtalelse med undtagelse af det, som sekretariatet må gå ud fra, allerede er selskabet bekendt.

Stk. 3 Sekretariatet sørger i øvrigt for sagens videre oplysning og fremskaffer af egen drift det yderligere fornødne, retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, herunder eventuelle udtalelser fra sagkyndige, hvis dette skønnes nødvendigt for at træffe afgørelse i sagen, samt at hver af parterne får kendskab til nye oplysninger fra modparten, som må antages at have betydning for sagens afgørelse. Undlader selskabet inden 3 uger efter modtagelsen af det fremsendte materiale, jf. stk. 2 og 3, at fremsende kommentarer herom til Stormrådet, kan sagen behandles alene på grundlag af det foreliggende materiale.

Stk. 4 Sekretariatet afslutter sagen, hvis forsikringsselskabet under sagens forberedelse opfylder klagerens krav. Det samme gælder, hvis klageren frafalder sin klage.

Stk. 5 Sager, der ikke er afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, behandles af Stormrådet.

§25 Ved Stormrådets behandling af en klagesag skal formanden, repræsentanten for Forbrugerrådet Tænk og repræsentanten for Forsikring & Pension deltage.

Stk. 2 Sager, der ikke har principiel karakter eller ikke videregående betydning, kan, på trods af bestemmelsen i § 5, stk. 2, afgøres af formanden sammen med repræsentanten for Forbrugerrådet Tænk og repræsentanten for Forsikring & Pension. Enhver af tre ovennævnte repræsentanter kan dog kræve sagen behandlet af minimum 5 medlemmer, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3 Afgørelser i henhold til stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., træffes med simpelt stemmeflertal. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal dette anføres i afgørelsen.

Stk. 4 Stormrådets formand kan afgøre en klagesag, hvis det - på baggrund af rådets hidtidige praksis m.v. - må anses for sikkert, hvordan sagen skal afgøres. Rådet orienteres om sagens afgørelse hurtigst muligt og senest på det førstkommende rådsmøde. Hvert af rådets medlemmer kan på dette møde forlange, at sagen behandles af det samlede Stormråd.

§26 Sekretariatet forbereder sagerne om klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager og i sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 2 Stormrådet kan beslutte at udsætte sagens behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger, herunder resultatet af behandling af klagesager i Ankenævnet for Forsikring, hvis dette skønnes at have betydning for sagens afgørelse.

Stk. 3 Stormrådets afgørelser skal begrundes. I det omfang afgørelsen beror på en flertalsbeslutning, skal også mindretallets holdning begrundes.

Stk. 4 Hvis en klager har fået helt eller delvist medhold, fastsættes en frist på 30 dage til forsikringsselskabets opfyldelse af afgørelsen.

§27 Klager skal underrettes om muligheden for indbringelse af sagen for domstolene.

§28 Når særlige grunde taler herfor, kan formanden beslutte, at en sag, hvori Stormrådet har truffet afgørelse, skal genoptages. Dette gælder, navnlig i tilfælde af nye oplysninger fra en part, eller andre nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under rådsbehandlingen - antages at kunne have medført et andet udfald af sagen.

§29 Alle afgørelser i klagesager offentliggøres på Stormrådets hjemmeside.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§30 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 947 af 19. september 2012 om forretningsorden for Stormrådet ophæves.

Stk. 3 Anmeldelser af skader forårsaget af stormflod med et hændelsestidspunkt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles af det pågældende forsikringsselskab efter de på skadestidspunktet gældende regler.

Stk. 4 Anmeldelser af skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald med et hændelsestidspunkt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles af Stormrådet efter de på skadestidspunktet gældende regler.

Stk. 5 Stormrådets tilsyn, jf. kapitel 9 og behandling af klager, jf. kapitel 10, sker efter de på skadestidspunktet gældende regler.

profile photo
Profilside