14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Stormflodsloven § 18

Lov om stormflod og stormfald paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af stormflodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. April 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger, hvortil der er givet tilskud efter loven, kan tilsynsmyndigheden eller den, som tilsynsmyndigheden bemyndiger dertil, til enhver tid besigtige ejendomme, hvortil der er ydet tilskud. Besigtigelsen kan ske uden retskendelse, men mod behørig legitimation. På tilsvarende måde har tilsynsmyndigheden eller den, som er bemyndiget dertil, adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for så vidt angår oplysninger om tilskuddet.

•••

Stk. 2 Ejeren eller brugeren af en ejendom, hvortil der ydes tilskud efter loven, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden

  • 1) udlevere oplysninger om forholdene på ejendommen, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, der har betydning for lovens administration, og

  • 2) yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse.

•••

Stk. 3 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol. Erhvervsministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••

Stk. 4 Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage tilskud fortsat opfyldes.

•••

Stk. 5 Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, underrette tilsynsmyndigheden, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke længere opfyldes.

•••

Stk. 6 Tilsynsmyndigheden kan indhente oplysninger fra og samkøre offentlige og private registre, herunder i elektronisk form, med henblik på at kontrollere skovens omfang på den enkelte ejendom, om skoven er fredskovspligtig, og om ejeren har betalt basisforsikringen, jf. § 11.

•••
profile photo
Profilside