Statsskatteloven § 4

Denne konsoliderede version af statsskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indkomstskat til staten

Lov nr. 149 af 10. april 1922,
som ændret ved lov nr. 304 af 22. december 1927, lov nr. 102 af 31. marts 1933, lov nr. 108 af 31. marts 1938, lov nr. 517 af 19. december 1942, lov nr. 392 af 12. juli 1946, lov nr. 144 af 31. marts 1950, lov nr. 74 af 31. marts 1953, lov nr. 193 af 11. juni 1954, lov nr. 255 af 11. juni 1960, lov nr. 14 af 01. februar 1967, lov nr. 200 af 03. juni 1967, lov nr. 190 af 31. maj 1968, lov nr. 333 af 18. juni 1969, lov nr. 544 af 10. december 1969, lov nr. 76 af 12. marts 1970, lov nr. 539 af 17. december 1971, lov nr. 552 af 17. december 1971, lov nr. 479 af 08. november 1972, lov nr. 184 af 30. marts 1973, lov nr. 281 af 08. juni 1977, lov nr. 360 af 01. juli 1988, lov nr. 825 af 19. december 1989, lov nr. 59 af 07. februar 1990, lov nr. 180 af 23. marts 1995, lov nr. 427 af 14. juni 1995, lov nr. 1063 af 12. december 1996, lov nr. 1219 af 27. december 1996, lov nr. 1223 af 27. december 1996, lov nr. 238 af 02. april 1997, lov nr. 410 af 02. juni 2003, lov nr. 428 af 06. juni 2005 og lov nr. 1883 af 29. december 2015

§ 4

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.

  • a. af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Fabriksdrift, Søfart, Fiskeri eller hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, saa og alt, hvad der er oppebaaret for eller at anse som Vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær virksomhed eller for Arbejde, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilken som helts Art;

  • b. af Bortforpagtning, Bortfæstning eller Udleje af rørligt og urørligt Gods, saavel som af vederlagsfri Benyttelse af andres rørlige eller urørlige Gods. Lejeværdien af Bolig i den skattepligtiges egen Ejendom beregnes som Indtægt for ham, hvad enten han har gjort Brug af sin Beboelsesret eller ej; Værdien ansættes til det Beløb, som ved Udleje kunde opnaas i Leje af vedkommende Ejendom eller lejlighed, dog at den, naar særlige Forhold maatte gøre denne Maalestok mindre egnet, kan ansættes skønsmæssigt;

  • c. af et Embede eller en Bestilling saasom fast Lønning, Sportler, Embedsbolig, Naturalydelser, Emolumenter, Kontorholdsgodtgørelse (med Hensyn til Kontorudgifter jfr. § 6 b.), samt Pension, Ventepenge, Gaver (jfr. dog herved Bestemmelsen i § 5 b.), Understøttelser, Klosterhævning, Livrente, Overlevelsesrente, Aftægt og deslige;

  • d. af Tiender;

  • e. af Rente eller Udbytte af alle slags Obligationer, Aktier og andre inden- eller udenlandske Pengeeffekter, saa og af udestaaende Fordringer og af Kapitaler, udlaante her i Landet eller i Udlandet, med eller uden Pant, mod eller uden Forskrivning.

  • f. af Lotterispil samt andet Spil og Væddemaal.