Stævningsmandsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af stævningsmandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger

Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1314 af 04. december 2019, bekendtgørelse nr. 2105 af 14. december 2020, bekendtgørelse nr. 2355 af 06. december 2021 og bekendtgørelse nr. 1546 af 12. december 2022

I medfør af § 165, stk. 1, 2. pkt., og § 491, stk. 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Vederlag til stævningsmænd for foretagelse af de i retsplejeloven nævnte forkyndelser er 42,33 kr. for hver person, for hvem den pågældende meddelelse ønskes forkyndt.

Stk. 2 For kørsel i forbindelse med forkyndelser ydes der stævningsmænd kørselsgodtgørelse efter reglerne i den aftale, der er knyttet til cirkulæreskrivelsen om godtgørelse til tjenestemænd for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.

Stk. 3 Skal stævningsmanden for at nå sit bestemmelsessted benytte båd, afholdes udgifterne herved i sager, der behandles af retten, af statskassen. I andre sager påhviler det den, der begærer forkyndelse foretaget, at fremskaffe bådbefordring frem og tilbage.

§ 2

Vederlag efter § 1, stk. 1, udbetales ligeledes i tilfælde, hvor stævningsmanden tre gange forgæves har forsøgt at gennemføre forkyndelsesforretningen, og hvor følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Stævningsmanden skal have forsøgt at gennemføre forkyndelsen mindst én gang inden for tidsintervallet mellem kl. 07.00 og kl. 12.00 og mindst én gang inden for tidsintervallet mellem kl. 17.00 og kl. 22.00.

  • 2) Stævningsmandens forsøg på forkyndelse skal være sket på mindst to forskellige datoer.

  • 3) Stævningsmanden skal have forsøgt at udføre mindst ét forkyndelsesforsøg på en hverdag og mindst ét forkyndelsesforsøg på en dag, der ikke er en hverdag.

Stk. 2 Retten kan efter konkret skøn se bort fra betingelserne i stk. 1 og udbetale vederlag i tilfælde, hvor der er foretaget færre end tre forgæves forsøg på forkyndelse eller i tilfælde, hvor der er foretaget tre forgæves forsøg, og betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, ikke er opfyldt.

Stk. 3 Er den, for hvem en meddelelse ønskes forkyndt, flyttet, og forsøger stævningsmanden forkyndelse på den nye adresse, betales nyt vederlag efter reglerne i § 1 og stk. 1 og 2, ovenfor.

§ 3

Vederlaget til vidner i fogedforretninger er for hvert vidne 2 kr. pr. sag.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1600 af 14. december 2015 om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger ophæves.