14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Stævningsmandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger

Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1314 af 04. december 2019, bekendtgørelse nr. 2105 af 14. december 2020 og bekendtgørelse nr. 2355 af 06. december 2021

Denne konsoliderede version af stævningsmandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Stævningsmandsbekendtgørelsen

I medfør af § 165, stk. 1, 2. pkt., og § 491, stk. 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. november 2018, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Vederlag til stævningsmænd for foretagelse af de i retsplejeloven nævnte forkyndelser er 41,14 kr. for hver person, for hvem den pågældende meddelelse ønskes forkyndt.

Stk. 2 For kørsel i forbindelse med forkyndelser ydes der stævningsmænd kørselsgodtgørelse efter reglerne i den aftale, der er knyttet til cirkulæreskrivelsen om godtgørelse til tjenestemænd for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.

Stk. 3 Skal stævningsmanden for at nå sit bestemmelsessted benytte båd, afholdes udgifterne herved i sager, der behandles af retten, af statskassen. I andre sager påhviler det den, der begærer forkyndelse foretaget, at fremskaffe bådbefordring frem og tilbage.

§2 Vederlag efter § 1, stk. 1, udbetales ligeledes i tilfælde, hvor stævningsmanden tre gange forgæves har forsøgt at gennemføre forkyndelsesforretningen, og hvor følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Stævningsmanden skal have forsøgt at gennemføre forkyndelsen mindst én gang inden for tidsintervallet mellem kl. 07.00 og kl. 12.00 og mindst én gang inden for tidsintervallet mellem kl. 17.00 og kl. 22.00.

  • 2) Stævningsmandens forsøg på forkyndelse skal være sket på mindst to forskellige datoer.

  • 3) Stævningsmanden skal have forsøgt at udføre mindst ét forkyndelsesforsøg på en hverdag og mindst ét forkyndelsesforsøg på en dag, der ikke er en hverdag.

Stk. 2 Retten kan efter konkret skøn se bort fra betingelserne i stk. 1 og udbetale vederlag i tilfælde, hvor der er foretaget færre end tre forgæves forsøg på forkyndelse eller i tilfælde, hvor der er foretaget tre forgæves forsøg, og betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, ikke er opfyldt.

Stk. 3 Er den, for hvem en meddelelse ønskes forkyndt, flyttet, og forsøger stævningsmanden forkyndelse på den nye adresse, betales nyt vederlag efter reglerne i § 1 og stk. 1 og 2, ovenfor.

§3 Vederlaget til vidner i fogedforretninger er for hvert vidne 2 kr. pr. sag.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1600 af 14. december 2015 om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger ophæves.

profile photo
Profilside