Spiritusafgiftsloven § 23

Denne konsoliderede version af spiritusafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)

Lov nr. 153 af 06. maj 1980,
jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 09. januar 2024

§ 23

Betaler en virksomhed ikke skyldige told- eller afgiftsbeløb rettidigt, eller foreligger der for told- og skatteforvaltningen oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke vil blive betalt rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen pålægge virksomheden at afgive den i § 21, stk. 1, omhandlede angivelse for kortere perioder end en måned. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Stk. 2 Betaler virksomheden ikke forfaldne told- eller afgiftsbeløb senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan told- og skatteforvaltningen inddrage autorisationen eller registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne beløb er betalt.

Stk. 3 Autorisationen eller registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden, når told- og skatteforvaltningen har fremsat krav herom i henhold til stk. 1.