14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spilleloven § 59

Lov om spil paragraf 59

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spilleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1303 af 04. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59 Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt udbyder eller arrangerer spil her i landet uden tilladelse efter denne lov.

•••

Stk. 2 Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt formidler deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år.

•••

Stk. 4 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der udbyder pyramidespil, jf. § 24, med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år. Strafansvaret efter 1. pkt. gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark.

•••

Stk. 5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

•••
profile photo
Profilside