Spilleafgiftsloven § 30

Denne konsoliderede version af spilleafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgifter af spil

Lov nr. 698 af 25. juni 2010, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1209 af 13. august 2020,
som ændret ved lov nr. 2226 af 29. december 2020 og lov nr. 375 af 28. marts 2022

Kontrol
§ 30

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af registreringspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer), og til at efterse disses forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale, korrespondance og andre dokumenter, der kan have betydning for opgørelsen af afgiften.

Stk. 2 Indehavere af registrerede virksomheder og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3 Det i stk. 1 nævnte materiale skal efter told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4 Registreringspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer) samt leverandører og udlejere af materiel m.v., herunder software, til disse til brug for et spil skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen alle nødvendige oplysninger til brug for kontrollen.

Stk. 5 Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen enhver oplysning om deres økonomiske mellemværender med navngivne registreringspligtige virksomheder.

Stk. 6 I det omfang oplysninger nævnt i stk. 1 og 3-5 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også elektronisk adgang.

Stk. 7 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.