14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sommerhusloven § 10e

Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. paragraf 10e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sommerhusloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 949 af 03. July 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10e Afgørelser truffet efter §§ 2 og 8 af erhvervsministeren, afgørelser truffet efter forskrifter fastsat i medfør af § 3, eller afgørelser truffet efter bemyndigelse af en kommunalbestyrelse, jf. § 2, stk. 2, kan påklages til Planklagenævnet.

•••

Stk. 2 Klageberettiget er

  • 1) adressaten for afgørelsen,

  • 2) offentlige myndigheder og

  • 3) enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

•••

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om klageadgangen, herunder om frister for indgivelse af klage, om frister og proces for parternes afgivelse af bemærkninger, om nævnets sagsoplysning og -behandling og om obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt regler om, at klagerne skal betale et gebyr for at få behandlet en klage.

•••
profile photo
Profilside