14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 35

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 9. Særlige regler om rederiansættelse
Er det aftalt, at den søfarendes tjenesteforhold er knyttet til rederiet, således at den søfarendes ansættelse hos rederen skal fortsætte, selv om tjenesten på det enkelte skib ophører, finder § 18 e om tjenestefrihed uden hyre og bestemmelserne om hyre i § 18 d, stk. 2 og 3, § 29 og § 33, stk. 3, anvendelse, selv om den søfarende ikke gør tjeneste på et af rederiets skibe på det tidspunkt, hvor tjenestefrihed eller orlov begynder eller uarbejdsdygtighed eller dødsfald indtræder. § 30 og § 34 finder tilsvarende anvendelse, forudsat at sygdommen, legemsskaden eller dødsfaldet indtræder under et af rederen beordret ophold uden for den søfarendes hjemland.

•••

Stk. 2 Retten til pleje omfatte dog alene pleje uden for hjemlandet i indtil 16 uger efter, at sygdommen eller skaden er indtrådt. § 29 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor sygdommen indtræder under graviditets- og/eller barselorlov.

•••
profile photo
Profilside