14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 18b

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 18b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18b Fratræder den søfarende efter bestemmelserne i § 18 a, kan hver af parterne, uanset hvad der er bestemt i § 6 om fratrædelseshavn, opsige tjenesteforholdet med det aftalte eller det i § 5 eller § 37 nævnte opsigelsesvarsel.

•••

Stk. 2 Opsiges tjenesteforholdet i medfør af stk. 1, betaler rederen 75 pct. og staten 25 pct. af udgifterne til rejse med underhold til hjemstedet eller efter rederens bestemmelse til forhyringsstedet. Rederen udlægger statens andel, der refunderes af Søfartsstyrelsen.

•••

Stk. 3 Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis der kan skaffes den søfarende tilsvarende stilling på et andet dansk skib på fratrædelsesstedet.

•••

Stk. 4 Under ophold på fratrædelsesstedet betaler rederen udgifterne til den søfarendes underhold.

•••

Stk. 5 Så længe tjenesteforholdet består, finder § 35 tilsvarende anvendelse for skibsansatte.

•••
profile photo
Profilside