14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 15a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15a Årlige afgifter for registrerede skibe
Ejere af skibe, der er optaget i skibsregisteret og fartøjsfortegnelsen, skal betale en årlig afgift for hvert skib, der er registreret.

•••

Stk. 2 For skibe med en bruttotonnage under 20 udgør den årlige afgift 800 kr., jf. dog stk. 10.

•••

Stk. 3 For skibe med en bruttotonnage mellem 20 og 500 udgør den årlige afgift 1.600 kr., jf. dog stk. 10.

•••

Stk. 4 For skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover udgør den årlige afgift 2.400 kr.

•••

Stk. 5 For skibe, der alene har en målt bruttoregistertonnage, fastsættes afgiften efter stk. 2-4 og 10 på baggrund af skibets bruttoregistertonnage.

•••

Stk. 6 For skibe, der hverken har en målt bruttotonnage eller en målt bruttoregistertonnage, udgør afgiften 800 kr.

•••

Stk. 7 For skibe hjemmehørende i Grønland, der ejes af personer, der har bopæl i Grønland, eller af selskaber el.lign. , der har hjemsted i Grønland, finder stk. 1-6 og 10 ikke anvendelse.

•••

Stk. 8 For skibe, der i medfør af § 24 på grundlag af en bareboatbefragtningsaftale er optaget i et udenlandsk skibsregister og midlertidigt fører et andet nationalitetsflag end det danske, finder stk. 1-6 og 10 ikke anvendelse.

•••

Stk. 9 Skibe, der af Skibsbevaringsfonden er erklæret bevaringsværdige gennem udstedelse af bevaringsværdighedserklæring, fritages for betaling af årlige afgifter efter denne paragraf.

•••

Stk. 10 For handelsskibe og fiskeskibe med en bruttotonnage under 30 udgør den årlige afgift 300 kr.

•••
profile photo
Profilside