14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 514

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr 75 af 17/01/2014) er ordlyden af §514, stk. 1 væsentligt anderledes end vores ordlyd. §514, stk. 1 blev ændret ved §5, nr. 5 i LOV nr 493 af 12/05/2010 (som trådte i kraft den 15. juni 2010, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr 594 af 3. juni 2010), og derefter igen ved §1, nr. 4 i LOV nr 251 af 30/03/2011 og ved §1, nr. 27 i LOV nr 249 af 21/03/2012.
Vi har fastholdt vores ordlyd, da vi - efter at have konsulteret lovforarbejderne - ikke har fundet anledning til at ændre den.

§514 Overtrædelse af § 10, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, § 14, § 16, stk. 1, § 19, § 25, stk. 1 og 2, §153, stk. 1, 3 eller 4§ 154 a, stk. 1 eller 3§ 168, stk. 1, § 170 a, stk. 2 og 3§ 186, stk. 1-3, § 197, § 403 b, stk. 1, eller § 403 c straffes med bøde. En bareboatbefragter, som i strid med § 229 a, stk. 2, undlader at påse, at pligten til at have en godkendt forsikring eller anden garanti er opfyldt, straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Den, der lader skib sejle under dansk flag uden at være berettiget hertil, straffes med bøde.

•••

Stk. 3 Undlader nogen at efterkomme de pligter, der påhviler dem efter bestemmelserne i kapitel 1 og 2 eller efter regler udstedt i medfør heraf, kan skibsregistrator som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

•••

Stk. 4 Retten til at have eller få udfærdiget nationalitetsbevis kan inddrages efter bestemmelserne i straffelovens §§ 78 og 79.

•••
profile photo
Profilside