14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 03. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ophør af godkendelse
Socialtilsynet skal indgå i dialog med tilbuddet, inden socialtilsynet efter § 5, stk. 7, i lov om socialtilsyn træffer afgørelse om ophør af godkendelse, jf. dog stk. 3. Socialtilsynet skal give tilbuddet mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund for socialtilsynets overvejelser om ophør af godkendelsen, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 Socialtilsynet skal, når socialtilsynet træffer afgørelse om ophør af godkendelsen, fastsætte en rimelig frist for ophøret, jf. dog stk. 3. Fristen skal fastsættes på baggrund af en vurdering af de forhold, der har ført til, at der træffes afgørelse om ophør.

•••

Stk. 3 Socialtilsynet kan uanset stk. 1 og 2 bringe en godkendelse til ophør straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for borgernes sikkerhed og sundhed.

•••

Stk. 4 Socialtilsynet skal underrette de kommuner, der har ansvaret for borgernes ophold i tilbuddet, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller som har visiteret de enkelte borgere til tilbuddet efter § 141, stk. 1, i sundhedsloven, om godkendelsens ophør. Underretningen kan ske telefonisk eller skriftligt under hensyntagen til fristen for ophør.

•••
profile photo
Profilside