14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 33

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 03. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Når der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn, jf. § 8, stk. 1, i lov om socialtilsyn, fastsættes og opkræves en tillægstakst, som udgør 10 pct. af årstaksten, jf. § 32, pr. påbegyndt måned, afgørelsen om skærpet tilsyn omfatter. Tillægstaksten opkræves forud for den periode, det skærpede tilsyn er iværksat.

•••

Stk. 2 Rejseudgifter i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med skibsprojekter, hvor skibet befinder sig uden for landets grænser, skal pålægges tilbuddet som et tillæg til taksten beregnet efter § 32.

•••

Stk. 3 Der fastsættes særlige takster for godkendelse af og tilsyn med tilbud, som kun delvist er omfattet af socialtilsynet, herunder for efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der er godkendt som tilbud efter § 66, stk. 1, nr. 8, i lov om social service. Den særlige takst efter 1. pkt. fastsættes på baggrund af omkostningerne ved varetagelsen af opgaverne i forhold til tilbuddet.

•••

Stk. 4 Socialtilsynet kan undtagelsesvis træffe afgørelse om at pålægge det enkelte tilbud yderligere tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver.

•••

Stk. 5 Hvis et tilbud består af flere end 2 afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse, kan socialtilsynet træffe afgørelse om at pålægge tilbuddet en tillægstakst. Tillægstaksten fastsættes på baggrund af omkostningerne ved varetagelsen af opgaverne i forhold til tilbuddet.

•••
profile photo
Profilside