14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 32

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 03. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Takster for godkendelse og tilsyn, jf. § 23, stk. 3, i lov om socialtilsyn, fastsættes på baggrund af samtlige, budgetterede omkostninger forbundet med godkendelse af og tilsyn med tilbud som nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 2-4, herunder andelen af omkostninger som nævnt i § 36, stk. 1 og 2, jf. dog § 33, stk. 2. Taksterne fastsættes for et år ad gangen. Taksterne fastsættes som generelle takster for hver af følgende størrelseskategorier:

  • 1) Tilbud med 1-7 pladser.

  • 2) Tilbud med 8-24 pladser.

  • 3) Tilbud med 25-49 pladser.

  • 4) Tilbud med 50 pladser og derover.

•••

Stk. 2 For tilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service og § 141 i sundhedsloven fastsættes pladstallet, jf. stk. 1, som det samlede antal borgere, tilbuddet forventer at kunne behandle i det kommende år, divideret med 10.

•••

Stk. 3 Takster for godkendelse fastsættes som en engangstakst, der opkræves, når et tilbud indgiver ansøgning om godkendelse.

•••

Stk. 4 Der fastsættes en særlig takst for allerede godkendte tilbud, hvis der skal foretages en delvis ny godkendelse på grund af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget.

•••

Stk. 5 Takster for tilsyn fastsættes som en årlig takst og opkræves efter socialtilsynets beslutning i en eller flere årlige rater. Tilsynstaksten beregnes fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, tilbuddet er blevet godkendt.

•••
profile photo
Profilside