14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen  - ophæves den 1. februar 2023 § 15

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 469 af 21. april 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Socialtilsynets årsrapport
Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, jf. § 9, stk. 1, 1. pkt., i lov om socialtilsyn, som skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) antal godkendelser foretaget i det foregående år fordelt på tilbudstype,

  • 2) antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg,

  • 3) antal iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor,

  • 4) antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter,

  • 5) antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor,

  • 6) socialtilsynets sagsbehandlingstider i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om godkendelse,

  • 7) tilsynstakster og objektive finansieringsandele og

  • 8) indtægter i forbindelse med varetagelse af andre opgaver for en kommune, et regionsråd eller et tilbud end de opgaver, der fremgår af § 2 i lov om socialtilsyn.

•••

Stk. 2 Årsrapporten skal desuden indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet herunder den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene.

•••

Stk. 3 Socialtilsynet kan herudover beslutte, at årsrapporten skal indeholde socialtilsynets overvejelser om udvalgte fokuspunkter.

•••

Stk. 4 Årsrapporten skal senest den 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører, sendes til Socialstyrelsens auditfunktion og til sekretariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen. Årsrapporten offentliggøres på socialtilsynets hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside