Socialtilsynsbekendtgørelsen § 15

Denne konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse nr. 1490 af 06. december 2023

Socialtilsynets årsrapport
§ 15

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, jf. § 9, stk. 1, 1. pkt., i lov om socialtilsyn, som skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) antal godkendelser foretaget i det foregående år fordelt på tilbudstype,

  • 2) antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg,

  • 3) antal iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor,

  • 4) antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter,

  • 5) antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor,

  • 6) socialtilsynets sagsbehandlingstider i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om godkendelse,

  • 7) tilsynstakster og objektive finansieringsandele og

  • 8) indtægter i forbindelse med varetagelse af andre opgaver for en kommune, et regionsråd eller et tilbud end de opgaver, der fremgår af § 2 i lov om socialtilsyn.

Stk. 2 Årsrapporten skal desuden indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet herunder den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene.

Stk. 3 Socialtilsynet kan herudover beslutte, at årsrapporten skal indeholde socialtilsynets overvejelser om udvalgte fokuspunkter.

Stk. 4 Årsrapporten skal senest den 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører, sendes til Social- og Boligstyrelsens auditfunktion og til sekretariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen. Årsrapporten offentliggøres på socialtilsynets hjemmeside.