14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Slagtnings- og aflivningsbekendtgørelsen  - ophæves den 1. januar 2021

Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr

Denne konsoliderede version af slagtnings- og aflivningsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 135 af 14. februar 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Slagtnings- og aflivningsbekendtgørelsen

I medfør af § 4, stk. 1, § 4 a, stk. 2, § 12, stk. 1, § 13, stk. 2, § 24 a, stk. 1, § 28, stk. 5 og stk. 6, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 18. januar 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§1 Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på slagtning og aflivning af dyr, der avles eller holdes med henblik på fremstilling af fødevarer, uld, skind, pelsværk og andre produkter.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på slagtning og aflivning af heste samt på aflivning af hunde og katte.

Stk. 3 Bestemmelserne i bekendtgørelsen supplerer Rådets Forordning (EF) Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (i det følgende benævnt forordningen).

§2 Ved aflivning forstås enhver bevidst fremkaldt proces, som medfører, at et dyr dør, jf. forordningens artikel 2, litra a).

Stk. 2 Ved slagtning forstås aflivning af dyr med henblik på konsum, jf. forordningens artkel 2, litra j).

Stk. 3 Ved slagtning efter religiøse ritualer forstås i denne bekendtgørelse slagtning hvor der anvendes en metode, som ikke er omfattet af forordningens bilag I.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§3 Dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter, jf. forordningens artikel 3, stk. 1.

§4 Børn under 14 år må ikke udføre bedøvelse, aflivninger og slagtninger.

§5 Fødevarestyrelsen fører kontrol med overholdelse af bestemmelserne i forordningen og denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Slagtning og aflivning uden for slagterier

§6 Slagtning eller aflivning af dyr af hesteslægten, kvæg og strudsefugle må kun foretages af dyrlæger, slagtere, personer med jagttegn eller andre personer, der har modtaget uddannelse i slagtning eller aflivning.

Stk. 2 Aflivning af hunde og katte må kun foretages af de i stk. 1 nævnte personer.

Stk. 3 Stk. 2, gælder ikke aflivning af hundehvalpe og kattekillinger, der sker i umiddelbar tilslutning til fødslen og ikke senere end en uge efter fødslen. Aflivning ved drukning må ikke finde sted, jf. dyreværnslovens § 13, stk. 1.

§7 I svinebesætninger, som opretholder besøgsregler med karantænetider fra besøg i anden svinebesætning, skal den ansvarlige for svineholdet være i besiddelse af en boltpistol samt være instrueret i brugen. Boltpistolen skal opbevares i besætningen og til enhver tid være i funktionsdygtig stand.

Stk. 2 Ved aflivning af svin over 5 kg skal der til bedøvelse anvendes en boltpistol, medmindre aflivning foretages af en dyrlæge eller en anden af de i § 6, stk. 1, nævnte personer.

§8 Reglerne i § 6, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 2, kan fraviges i fornødent omfang, når det drejer sig om dyr, der på grund af sygdom eller tilskadekomst straks skal aflives.

Kapitel 4

Slagtning efter religiøse ritualer

§9 Kun dyr som omfattet af §§ 10 og 11, må slagtes efter religiøse ritualer. Slagtningen skal foregå med forudgående bedøvelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Det er endvidere en betingelse, at slagtningen foregår på et slagteri, og at kød eller andre dele fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.

Stk. 2 Dokumentation for afsætning eller forventet afsætning, jf. stk. 1, skal på forlangende kunne forevises for kontrolmyndigheden.

§10 Til bedøvelse af kvæg, får og geder kan slagteriet, inden dyret aflives endeligt ved afblødning, anvende en ikke-penetrerende boltanordning på følgende betingelser:

 • 1) Den ikke-penetrerende boltanordning må ikke anvendes til dyr, der er under 8 måneder gamle eller til tyre, der er 24 måneder gamle eller derover.

 • 2) Bedøvelsen skal udføres med et korrekt tryk og på et fastholdt dyr med fikseret hoved. Til fastholdelse af kvæg skal der anvendes en boks, hvor dyret fastholdes i opretstående stilling, således, at hoved og krop fikseres så skånsomt som muligt. Boksen og hovedfikseringen skal kunne justeres efter dyrets størrelse.

 • 3) Såfremt bedøvelsen ikke forekommer efter første skud med en ikke-penetrerende boltanordning, skal dyret straks skydes med en penetrerende boltanordning eller bedøves ved brug af elektrisk strøm.

 • 4) Afblødningen skal foregå ved, at begge halspulsårer og halsvener manuelt eller mekanisk overskæres med et skarpt redskab, umiddelbart efter, at dyret er bedøvet således, at dyret dør ved afblødning uden, at dyret på ny kommer til bevidsthed.

§11 Ved aflivning af slagtekyllinger med forudgående bedøvelse i vandbad skal slagteriet opfylde følgende krav i forbindelse med aflivningen:

 • 1) Der må maksimalt gå et tidsrum på 5 sekunder fra at det enkelte dyr forlader vandbadet til at dyret rammer knivene.

 • 2) Der skal sikres størst mulig ensartethed af slagtekyllingernes størrelse indenfor et slagtehold med det formål at øge bedøvelsens effektivitet.

 • 3) Bedøvelsens effektivitet skal sikres, efter en på forhånd fastlagt procedure, ved opstart af hvert slagtehold og under afblødningen efter behov flere steder på slagtekæden. Af slagteriets standardprocedurer eller retningslinjer for god praksis skal tillige fremgå hvilke indikatorer, der skal indgå i vurderingen af bedøvelsens effektivitet.

 • 4) Der skal sikres en øget ledningsevne i vandbadet ved hjælp af tilsætning af en saltopløsning eller anden opløsning med samme effekt ved opstart af en slagtekæde.

 • 5) Der skal være mulighed for, at medarbejderne på en slagtekæde til stadighed kan kommunikere indbyrdes under aflivningsprocessen, herunder at der er sikret mulighed for hurtig standsning af slagtekæden ved behov, samt at der er sikret umiddelbar adgang til reserveudstyr til aflivning.

 • 6) Indstillingen af de automatiske knive skal kontrolleres ved opstart af hvert slagtehold og løbende efter behov. Der skal ske systematisk vedligeholdelse af de automatiske knive, herunder efter behov udskiftning af knive. Stikningens effektivitet overvåges på baggrund af antal kyllinger, der ikke stikkes af den automatiske kniv.

 • 7) Ved bedøvelse af slagtekyllinger i vandbad skal følgende elektriske parametre overholdes: Ved brug af pulserende jævnstrøm må frekvensen ikke overstige 600 Hz, og uanset strømtypen skal den gennemsnitlige strømstyrke pr. slagtekylling være mindst 100 mA. Dyrene skal udsættes for den pågældende strømstyrke i mindst fire sekunder. Både strømstyrke og frekvens skal som minimum kontrolleres ved opstart af slagtekæden og ved ændringer i størrelsen af dyrene på slagtekæden.

Stk. 2 De ovenfor under stk. 1, nr. 1-7, nævnte krav skal fremgå af slagteriets standardprocedurer eller retningslinjer for god praksis.

Stk. 3 Kravene i forordningen, bilag I, punkt 6.1 og punkt 6.2, finder uændret anvendelse.

Stk. 4 Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i § 11, stk. 1, nr. 1, hvis helt særlige omstændigheder taler derfor.

§12 Anmeldelse til Fødevarestyrelsen
Slagterier, der ønsker at foretage slagtning efter religiøse ritualer, som omfattet af denne bekendtgørelse, skal anmelde dette til Fødevarestyrelsen forud for slagtning efter religiøse ritualer fra og med bekendtgørelsens ikrafttræden medmindre anmeldelse allerede er sket i henhold til bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012. Anmeldelse skal ske ved anvendelse af formular som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter). Der skal endvidere ske afmelding ved ophør med virksomhed med slagtning efter religiøse ritualer. Afmelding sker ved påtegning på kopi af den indsendte anmeldelse. Oplysning om hvortil en anmeldelse eller afmelding skal sendes vil fremgå af formularen.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§13 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der

 • 1) overtræder §§ 6-7, §§ 9-10, § 11, stk. 1-2, eller § 12, i denne bekendtgørelse,

 • 2) overtræder artikel 3, artikel 4, stk. 1 og stk. 4, artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 1-2 og stk. 4, artikel 7-11, artikel 14, stk. 1-2, artikel 15, stk. 1 og stk. 3, artikel 16, stk. 1-4, artikel 17 eller artikel 19, i forordningen og de bilag til forordningen, der henvises til i disse bestemmelser, eller

 • 3) undlader at efterkomme et påbud efter artikel 22, i forordningen.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§14 Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr ophæves.

profile photo
Profilside