Bøger, som nævner Skovloven § 14

Erhvervsmiljøretten (1. udg.)
Forfattere: Ellen Margrethe Basse
Udgivelsesdato: 23. jan 2017
DJØF Forlag

De danske regler for Natura 2000-planlægning

- Side 343 -

...skovnaturtyper og arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag I og II og fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I skal omfattes af en Natura 2000-skovplan. Planen skal dække alle skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områder. Kompetencerne til at forestå planlægningen er delegeret til SVANA. Planerne opdeles efter geografiske områder.

Læs på Jurabibliotek