Skorstensfejerbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af skorstensfejerbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017

I medfør af § 15, § 16 C, stk. 6, § 28, stk. 4, § 30, stk. 2 og § 30 C i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31 D, stk. 1:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Tilrettelæggelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde
§ 1

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes pligten til at tilbyde borgerne det lovpligtige skorstensfejerarbejde nærmere skal tilrettelægges. Der kan herunder træffes aftaler om samarbejde mellem flere kommuner.

Stk. 3 Lovpligtigt skorstensfejerarbejde skal udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve eller mesterskole eller anden tilsvarende uddannelse, herunder uddannelser fra et andet EU-land, et EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 4 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, hvorvidt en uddannelse kan anses som tilsvarende, jf. stk. 3.

Kapitel 2 Etablering som skorstensfejer i Danmark, for ansøgere fra andre EU-lande, EØS-lande eller andre lande, med hvilke EU har indgået aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv
§ 2

Personer, der ønsker at etablere sig som skorstensfejer i Danmark, skal i henhold til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer indgive ansøgning herom til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt følgende dokumentation:

 • 1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

 • 2) Kursus- eller uddannelsesbevis, som giver adgang til at udøve virksomhed som skorstensfejer.

 • 3) Attestation for ansøgerens eventuelle relevante erhvervserfaring.

§ 3

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfter modtagelsen af ansøgningen, jf. § 2, inden for en uge efter modtagelsen, og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

Stk. 2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse om retten til at etablere sig som skorstensfejer eller om, at skorstensfejeren skal pålægges udlignings-foranstaltninger, jf. § 7, senest 2 måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Fristen kan forlænges med 2 uger, hvis der foreligger særlige hensyn til den offentlige sundhed eller tjenestemodtagerens sikkerhed. Der kan kun ske forlængelse af fristen én gang.

Stk. 3 Når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager en ansøgning om tilladelse eller autorisation, sender Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om sagsbehandlingsfristen og klagevejledning.

§ 4

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. § 2, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt.

Stk. 2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl, når et uddannelsesbevis er udstedt af en kompetent myndighed i et EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv, og omfatter en uddannelse, der helt eller delvis er taget på en læreanstalt, der er lovligt etableret i et af de ovenfor nævnte landes område, sammen med det kompetente organ i udstedelsesmedlemsstaten kontrollere:

 • 1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende læreanstalt er formelt attesteret af den læreanstalt, der er etableret i udstedelseslandet,

 • 2) om det udstedte uddannelsesbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og

 • 3) om uddannelsesforløbet giver samme erhvervsrettigheder på udstedelseslandets område.

Stk. 3 I tilfælde af begrundet tvivl kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen af de kompetente myndigheder i en medlemsstat kræve en bekræftelse af, at ansøgeren ikke er suspenderet fra, eller har fået inddraget retten til udøvelse af erhvervet.

§ 5

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver en ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som skorstensfejer, hvis ansøgeren er i besiddelse af et kursus- eller uddannelsesbevis, der i et EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv, er foreskrevet som betingelse for at få adgang til eller for at udøve erhvervet som skorstensfejer, jf. dog § 7.

Stk. 2 Kursus- eller uddannelsesbeviserne skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) De skal være udstedt af en kompetent myndighed i et EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv, der er udpeget i overensstemmelse med dette lands love eller administrative bestemmelser.

 • 2) De skal attestere, at den pågældende ansøger har erhvervsmæssige kvalifikationer, der i alt væsentlighed svarer til det niveau, der kræves i Danmark.

§ 6

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver ansøger tilladelse til at udøve virksomhed som skorstensfejer, hvis ansøgeren på fuldtidsbasis har udøvet virksomhed som skorstensfejer i ét år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de sidste ti år i et EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv, hvor hvervet som skorstensfejer ikke er lovreguleret. Ansøgeren skal være i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som opfylder betingelserne i § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, og som attesterer, at ansøgeren er forberedt til at udøve virksomhed som skorstensfejer, jf. dog § 7.

§ 7

Selvom ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 5 og 6, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der ikke må overstige tre år eller går op til en egnethedsprøve, hvis

 • 1) den uddannelse, som ansøgeren har, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af den uddannelse, som kræves i Danmark, eller

 • 2) hvervet som skorstensfejer i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 2 Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør brug af den i § 7, stk. 1, nævnte mulighed, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give ansøgeren ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 3 Ved vurderingen af, om en ansøger skal underlægges en prøvetid eller egnethedsprøve, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurdere, hvorvidt de kundskaber, som ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i et andet land, helt eller delvist udligner de i stk. 1 nævnte situationer.

Stk. 4 Ansøgeren skal have mulighed for at tage egnethedsprøven senest 6 måneder efter beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

§ 8

En skorstensfejer, der har fået tilladelse til at etablere sig i Danmark efter dette kapitel, skal anvende den danske titel herfor i Danmark og gøre brug af eventuelle forkortelser for hvervet, som anvendes i Danmark.

§ 9

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan indhente oplysninger fra de kompetente myndigheder om disciplinære eller strafferetlige sanktioner eller om andre alvorlige konkrete forhold, der vil kunne få følger for udøvelsen af virksomhed som skorstensfejer.

Stk. 2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan videregive oplysninger, som nævnt i stk. 1, om skorstensfejere etableret her i landet, som agter at etablere sig eller levere midlertidige eller lejlighedsvise tjenesteydelser i et andet EU-land, EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv.

§ 10

Skorstensfejeren skal oplyse kunden om

 • 1) kontaktoplysninger til kvikskranken eller til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

 • 2) faglige organisationer, som skorstensfejeren er medlem af,

 • 3) faglig titel og hvilket EU-land der har udstedt titlen, og

 • 4) erhvervsansvarsforsikringer og garantier, som skorstensfejeren har tegnet, kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om, hvor forsikringen dækker geografisk.

Stk. 2 Hvis kunden anmoder om det, skal skorstensfejeren oplyse om de faglige regler, der gælder i det land, hvor skorstensfejeren er etableret, og hvordan kunden eller tjenestemodtageren får adgang til dem.

Kapitel 3 Rensning af aftrækssystemer mv.
§ 11

Aftrækssystemer tilsluttet oliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 kW skal renses 2 gange årligt.

Stk. 2 Fejningsterminerne for aftrækssystemer tilsluttet fueloliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 kW fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren ud fra en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder.

§ 12

Aftrækssystemer tilsluttet oliefyrede anlæg med en mindre indfyret effekt end 120 kW skal renses 1 gang årligt.

§ 13

Aftrækssystemer tilsluttet pejse, brændeovne eller lignende ildsteder for fast brændsel skal renses 1 gang årligt.

Stk. 2 Fejningsterminerne for aftrækssystemer tilsluttet halm-, flis-, træspåns-, træforbrændings- eller lignende anlæg fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren på grundlag af en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder.

§ 14

Fritstående aftrækssystemer med en lysningsåbning på indtil 75 cm skal renses efter de bestemmelser, der er gældende for den pågældende anlægstype.

§ 15

Skorstensfejeren skal fjerne den sod, der ved rensning af aftrækssystemet samler sig i fyringsanlægget eller andre steder.

§ 16

Findes der i et aftrækssystem glanssod, der ikke kan fjernes uden brug af mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for, at aftrækssystemet udfræses, inden laget af glanssod medfører brandrisiko.

Stk. 2 Aftrækssystemer, der er belagt med glanssod, som ikke kan udfræses, må ikke benyttes.

§ 17

Skorstensfejeren kan efter forhandling med ejeren:

 • 1) fastsætte hyppigere fejningsterminer end de i § 11, stk. 1, og § 12 og § 13, stk. 1, fastsatte, hvis det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er påkrævet, eller hvis ejeren ønsker dette, eller

 • 2) fastsætte sjældnere fejningsterminer end de i § 11, stk. 1, og § 12 og § 13, stk. 1, fastsatte, hvis det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er forsvarligt.

Kapitel 4 Brandpræventivt tilsyn
§ 18

Bliver skorstensfejeren under fejningsarbejdet som led i det brandpræventive tilsyn opmærksom på, at aftrækssystemer og fyringsanlæg er behæftet med mangler, der bevirker særlig brandfare, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Bliver skorstensfejeren under arbejdet opmærksom på ulovlige forhold i henhold til reglerne om, aftrækssystemer og fyringsanlæg i bygningsreglementet, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.

§ 19

Ved brand i aftrækssystemer skal skorstensfejeren efter anmodning fra ejer, bruger eller myndighed snarest give møde og foretage rensning af aftrækssystemet. Skorstensfejeren skal afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om, hvorvidt der skal nedlægges forbud mod fortsat brug af aftrækssystemet. Skorstensfejeren skal meddele politiet alle oplysninger til brug for en eventuel efterforskning af sagen.

§ 20

Kommunalbestyrelsen kan udstede påbud til ejeren eller brugeren af en bygning, som ikke overholder denne bekendtgørelse, om, at fyringsanlægget og aftrækssystemer ikke må anvendes, så længe ejeren eller brugeren ikke opfylder denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Udgør fortsat brug af aftrækssystemet overvejende fare for brand, kan kommunalbestyrelsen i medfør af byggelovens § 18 udstede strakspåbud om, at ejeren eller brugeren ikke må benytte aftrækssystemet.

Kapitel 5 Adgang til ejendommen mv.
§ 21

Skorstensfejeren og dennes ansatte har adgang til en bygnings aftrækssystemer og fyringsanlæg efter aftale med bygningsejeren. Legitimation skal forevises på forlangende.

Stk. 2 Bygningsejeren eller bygningens bruger skal give skorstensfejeren adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at udføre lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

§ 22

For militærets og Beredskabsstyrelsens anlæg kan der være truffet en særlig ordning, så skorstensfejere ikke skal foretage rensning og brandpræventivt tilsyn.

Kapitel 6 Gebyr
§ 23

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan gebyrerne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Stk. 2 Gebyrer, som kommunalbestyrelsen har udredet forskudsvis, kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom. Gebyrerne har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. Fortrinsretten for beløb, der er udredet forskudsvis, skal tinglyses på ejendommen. Tinglysningen er dog uden betydning for fortrinsrettens gyldighed.

Kapitel 7 Klageadgang
§ 24

Der kan klages til statsforvaltningen over kommunalbestyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne bekendtgørelse i overensstemmelse med byggelovens §§ 23 og 24.

§ 25

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser truffet i medfør af bestemmelser i kapitel 2 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 8 Straf
§ 26

Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 3, § 10, § 11, stk. 2, § 13, stk. 2 og §§ 15-21 straffes med bøde.

§ 27

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 30. stk. 5, i byggeloven.

Kapitel 9 Ikrafttræden
§ 28

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder ophæves.