14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven-GAMMEL  - ophæves den 1. januar 2019 § 8Q

Skattekontrolloven paragraf 8Q

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven-gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8Q Banker, sparekasser, andelskasser, finansieringsselskaber, vekselerere, bankierer, advokater og andre, der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring indberette de i stk. 2 nævnte oplysninger til told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af såvel låntager og depothaver som depotet samt oplysninger om låneforholdet. For den enkelte låntager og depothaver skal oplyses

  • 1) tilskrevne eller forfaldne renter,

  • 2) markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i § 5, stk. 8 i ligningsloven er sket i det år, hvorom indberetningen i øvrigt foretages, eller i tidligere år,

  • 3) restgæld pr. 31. december og

  • 4) kursværdien af restgæld pr. 31. december, hvor det fastsættes af ministeren efter stk. 3.

•••

Stk. 3 Skatteministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes, og om fremgangsmåde m.v. for indberetningen. Når praktiske forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe oplysningspligten. Endvidere kan skatteministeren fastsætte særlige regler om indberetning for låntagere og depothavere, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

•••
profile photo
Profilside