14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven-GAMMEL  - ophæves den 1. januar 2019 § 6B

Skattekontrolloven paragraf 6B

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven-gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6B Told- og skatteforvaltningen kan bestemme, at en skattepligtig fysisk person inden for en rimelig frist skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug, i det omfang told- og skatteforvaltningen ikke i forvejen har kendskab til disse oplysninger. Oplysningerne skal tillige omfatte en ægtefælle, som den skattepligtige levede sammen med ved udgangen af indkomståret.

•••

Stk. 2 Personer, som skal afgive oplysninger efter stk. 1, og som ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi i et selskab som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal tillige oplyse om væsentlige økonomiske aftaler, der i indkomståret er indgået eller ændret mellem det selskab, som den pågældende behersker, og den pågældende selv eller en samlevende ægtefælle. For ikke fuldt skattepligtige personer efter kildeskattelovens § 1 skal sådanne oplysninger gives, hvis den selvangivelsespligtige behersker et selskab, der er hjemmehørende her i landet. Det samme gælder fuldt skattepligtige personer, der efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst skal anses for hjemmehørende i en fremmed stat (dobbeltdomicil).

•••

Stk. 3 Ejerforholdet eller rådeforholdet som nævnt i stk. 2 opgøres efter aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2 og 3.

•••

Stk. 4 Er oplysningerne efter stk. 1 og 2 ikke indsendt rettidigt, finder § 5, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside