14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven-GAMMEL  - ophæves den 1. januar 2019 § 20

Skattekontrolloven paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven-gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

•••

Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

•••
profile photo
Profilside