14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven-GAMMEL  - ophæves den 1. januar 2019 § 13A

Skattekontrolloven paragraf 13A

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven-gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13A Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 11 A, stk. 1 eller 8, § 11 B, stk. 1, § 11 C, stk. 1, eller § 11 D, straffes med bøde. Det samme gælder den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader at efterkomme et påbud efter § 11 A, stk. 8, § 11 B, stk. 8, eller § 11 C, stk. 7.

•••

Stk. 2 Er overtrædelsen begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

•••
profile photo
Profilside