14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven-GAMMEL  - ophæves den 1. januar 2019 § 10A

Skattekontrolloven paragraf 10A

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven-gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10A De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal mindst en gang årligt indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om beløbsstørrelsen af den enkelte ejers indløste rentekuponer eller tilskrevne renter vedrørende obligationer i det forudgående kalenderår og oplysning om obligationernes identitet. Desuden skal der indberettes de oplysninger, som er nævnt i stk. 5 og 6, og oplysning om beholdningen af obligationer ved kalenderårets udløb med angivelse af

  • 1) obligationernes identitet,

  • 2) kursværdi ved kalenderårets udløb og

  • 3) arten og antallet eller pålydende værdi af obligationerne i beholdningen ved kalenderårets udløb.

•••

Stk. 2 De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal endvidere indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om indfrielse af udbyttekuponer vedrørende investeringsbeviser, udbytte af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 og tilskrivning på indskud i kontoførende investeringsforeninger. Indberetningen skal omfatte de oplysninger, som er nævnt i nr. 1 og 2, og ved indberetning om indfrielse af udbyttekuponer og udbytter oplysninger om størrelsen af udbyttet før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, det indeholdte beløb, oplysning om baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats og oplysning om datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet. Indberetningen skal tillige omfatte identifikation af depotet, når indberetningen foretages af den, hos hvem aktierne m.v. eller investeringsbeviserne er deponeret. Desuden skal der indberettes de oplysninger, som er nævnt i stk. 5 og 6, og oplysning om beholdning af de nævnte investeringsbeviser, aktier m.v. og indskud ved kalenderårets udgang med angivelse af

  • 1) investeringsbevisernes, aktierne m.v. eller den kontoførende investeringsforenings identitet, herunder art og virke,

  • 2) antallet af aktier m.v. og investeringsbeviser og

  • 3) kursværdien ved årets udgang.

•••

Stk. 3 Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 påhviler offentlige kasser, realkreditinstitutter, værdipapircentraler, aktieselskaber, investeringsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, banker, sparekasser, andelskasser, investeringsinstitutter, vekselerere, administratorer af værdipapirfonde og andre, som indløser rente- eller udbyttekuponer, tilskriver renter eller udbytte vedrørende de værdipapirer, som er nævnt i stk. 1 eller 2, eller modtager de værdipapirer, som er nævnt i stk. 1 eller 2, i depot til forvaltning.

•••

Stk. 4 Et medlem af en kontoførende investeringsforening skal til brug for foreningens indberetning af tilskrivninger på medlemmets indskud efter stk. 1 eller til brug for foreningens indberetning om hævninger efter § 10 B efter anmodning oplyse foreningen om relevante skattemæssige principper, medlemmet anvender ved indkomstopgørelsen, herunder om den pågældende næringsbeskattes.

•••

Stk. 5 Den, der begærer indløsning af rente- og udbyttekupon eller oprettelse af en konto i en værdipapircentral, skal i en af skatteministeren fastsat form underrette indløsningsstedet eller det kontoførende institut om ejerens identitet som angivet i § 3 A, stk. 5, og godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger. Kuponen må ikke indløses og renten ikke udbetales, før indløsningsstedet eller det kontoførende institut har fået de nævnte oplysninger.

•••

Stk. 6 Skatteministeren kan give nærmere regler om identifikation m.v. for personer, der hverken har personnummer eller arbejdsgivernummer, samt personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

•••

Stk. 7 Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2 samt kredsen af indberetningspligtige efter stk. 3. Skatteministeren kan endvidere bestemme, at indberetningspligtige efter stk. 3 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside