Skattekontrolloven § 59

Denne konsoliderede version af skattekontrolloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skattekontrollov

Lov nr. 1535 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 02. marts 2022,
som ændret ved lov nr. 2612 af 28. december 2021, lov nr. 902 af 21. juni 2022 og lov nr. 905 af 21. juni 2022

Finansielle virksomheders oplysningspligt
§ 59

Finansielle virksomheder skal efter anmodning oplyse told- og skatteforvaltningen om:

  • 1) Kundens indskud, lån, depot og boks.

  • 2) Omsætning med eller for kunden af penge og lign. og af kreditmidler og værdipapirer.

  • 3) Aftaler med eller for kunden om terminskontrakter og købe- og salgsretter.

  • 4) Ekspedition af udbetalinger og modtagelse af indbetalinger for kunden, herunder hvem der er modtager af en udbetaling eller foretager en indbetaling.

  • 5) Ydelse af garantier til eller for kunden.

  • 6) Konti for fysiske eller juridiske personer, som ikke er hjemmehørende i Danmark, herunder bevægelser på kontoen, oplysning om kontohavers identitet og kontaktadresse og begrundelse for oprettelse af kontoen.

  • 7) Transaktioner med konti i fremmede jurisdiktioner, når der ikke eksisterer en aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og den pågældende jurisdiktion om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, og i jurisdiktioner, som er på en fælles EU-liste over ikkesamarbejdende skattejurisdiktioner.

Stk. 2 Værdipapircentraler har kun pligt til at indsende oplysninger om, hvilket institut der er kontoførende for nærmere angivne personer eller kontofører nærmere angivne papirer, og om ejere af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 3 Oplysningerne, jf. stk. 1 og 2, skal være nødvendige for skattekontrollen. Opbevares oplysningerne i elektronisk form, kan told- og skatteforvaltningen forlange, at oplysningerne udleveres i et anerkendt filformat i elektronisk form eller indsendes digitalt i et anerkendt filformat.