14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven  - træder i kraft den 1. januar 2019 § 73

Skattekontrollov paragraf 73

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1987 af 27. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§73 Skattetillæg
Har en skattepligtig omfattet af § 5 ikke rettidigt givet told- og skatteforvaltningen oplysninger efter § 2, herunder oplysninger om kontrollerede transaktioner efter § 38, eller revisorerklæring fra finansieringsselskaber, jf. § 36, pålægger forvaltningen den skattepligtige at betale et skattetillæg på 200 kr., for hver dag oplysningsfristen overskrides. Skattetillægget kan dog højst udgøre 5.000 kr. i alt, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 For fysiske personer, hvis skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår ikke overstiger bundfradraget for topskatten efter personskattelovens § 7, udgør skattetillægget 100 kr., for hver dag fristen overskrides, dog højst 2.500 kr. i alt.

•••

Stk. 3 For fonde og foreninger, der efter fondsbeskatningslovens § 15 kan opfylde oplysningspligten ved at afgive en særlig erklæring, udgør skattetillægget i alt 500 kr.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning i særlige tilfælde fritage den skattepligtige for skattetillægget efter stk. 1-3 helt eller delvis.

•••
profile photo
Profilside