14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven  - træder i kraft den 1. januar 2019 § 64

Skattekontrollov paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1987 af 27. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Udbyder af skattearrangementer
Den, der som udbyder eller formidler erhvervsmæssigt har bistået en skattepligtig med anskaffelse af formuegoder eller finansielle instrumenter og hel eller delvis finansiering heraf (skattearrangement), skal efter anmodning, og når formålet med skattearrangementet fortrinsvis er at nedbringe eller udskyde skattebyrden, til told- og skatteforvaltningen indsende dokumentation for realiteten i de nævnte dispositioner og af de aktiver og passiver m.v., der indgår heri.

•••

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt der er realitet i et skattearrangement, som har til formål at nedbringe eller udskyde skattebyrden som nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 3 Udbyderen eller formidleren hæfter solidarisk med den skattepligtige for den eventuelle forhøjelse af den skattepligtiges indkomstskat, der fremkommer, som følge af at told- og skatteforvaltningen har tilsidesat skattearrangementet som ikke reelt, jf. stk. 2.

•••

Stk. 4 Hæfter udbyderen eller formidleren solidarisk med den skattepligtige efter stk. 3, kan udbyderen eller formidleren påklage den del af skatteansættelsen, der vedrører skattearrangementet, efter skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.

•••
profile photo
Profilside