14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteinddrivelsesloven § 6

Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteinddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 322 af 01. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Fogedretten træffer afgørelse om indsigelser mod udlæg, som fremsættes over for pantefogder. Afgørelsen træffes efter reglerne i retsplejelovens §§ 499-503. Pantefogder kan henskyde tvivlsspørgsmål til fogedrettens afgørelse, selv om der ikke fremsættes indsigelser.

•••

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 træffes af den fogedret, som skulle have foretaget forretningen, hvis denne ikke havde været henlagt til de nævnte fogder.

•••

Stk. 3 Under forretningen kan indsigelser fremsættes over for pantefogden, der underretter fogedretten om indsigelserne. Efter forretningen kan indsigelser fremsættes over for fogedretten. Fristen for fremsættelse af indsigelser er 4 uger fra forretningens foretagelse. Oversiddes fristen, afviser fogedretten indsigelsen. Fogedretten kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter forretningen tillade, at en indsigelse behandles. Fogedrettens afgørelse om indsigelser kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53.

•••
profile photo
Profilside