14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteinddrivelsesloven § 5

Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteinddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 322 af 01. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Udlæg foretages, hvis ikke andet er bestemt i loven, efter reglerne i retsplejelovens kapitler 45-47Retsplejelovens § 493, stk. 3, 2. pkt., finder dog ikke anvendelse for fordringer, der er omfattet af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. 

•••

Stk. 2 Meddelelsen, som er nævnt i retsplejelovens § 493, stk. 3, 1. pkt., skal i tilfælde, hvor retsplejelovens § 493, stk. 3, 2. pkt., ikke finder anvendelse, indeholde oplysninger om fordringshaveren, fordringstype, at fordringen er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, kravets størrelse og, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden har modtaget oplysningerne herom, tillige periode eller stiftelsesdato.

•••

Stk. 3 Ved anvendelsen af retsplejelovens § 487 for udlæg, der foretages af restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeder, træder de geografiske områder, som restanceinddrivelsesmyndighedens lokale afdelinger dækker, i stedet for retskredse.

•••

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de oplysninger, der skal meddeles efter stk. 2, herunder særlige regler om beskrivelse af renter og andre relaterede fordringer.

•••
profile photo
Profilside