Skatteindberetningsloven § 9

Denne konsoliderede version af skatteindberetningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skatteindberetningslov

Lov nr. 1536 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021,
som ændret ved lov nr. 2612 af 28. december 2021, lov nr. 902 af 21. juni 2022 og lov nr. 489 af 15. maj 2023

§ 9

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at forsikringsselskaber hvert år skal indberette følgende oplysninger til told- og skatteforvaltningen: Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

 • 1) Identifikation af forsikringstager.

 • 2) Forfaldne såvel som indbetalte forsikringspræmier og indskud en gang for alle til forsikringer, der omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I og II, og eksistensen af sådanne ordninger, hvortil der ikke er foretaget indbetaling.

 • 3) Det nærmere indhold af ordninger, der omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, og eventuelle ændringer i sådanne ordninger.

 • 4) Udlodninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 2-4.

 • 5) Udbetalinger hidrørende fra forsikringer som nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 2, 5, 7, 8, 9 og 15 B, herunder påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger.

 • 6) Indestående og afkast af pensionsordninger m.v. omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1 og 3, uden at være omfattet af 53 A, stk. 4.

 • 7) Udbetalinger i henhold til indekskontrakter, der er oprettet i medfør af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

 • 8) Udbetalinger af tilbagekøbsværdi og bonus efter forsikringer som nævnt under nr. 5 og dispositioner af den karakter, som er omhandlet i pensionsbeskatningslovens §§ 29-31, for så vidt den pågældende disposition er kommet til selskabets kundskab.

 • 9) Opdelinger vedrørende pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 3, § 30, stk. 7, og § 34.

 • 10) Udbetaling af beløb, der omfattes af pensionsbeskatningslovens §§ 25-28, og dispositioner af den karakter, som er omhandlet i pensionsbeskatningslovens §§ 30-31, for så vidt dispositionen er selskabet bekendt.

 • 11) Skattepligtige arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.

 • 12) Forfaldne såvel som indbetalte forsikringspræmier og indskud en gang for alle efter fradrag af det af forsikringsselskabet m.fl. indeholdte arbejdsmarkedsbidrag til aldersforsikringer, supplerende engangssum og gruppelivsforsikring.

 • 13) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.

 • 14) Beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.

Stk. 2 Indberetning efter regler fastsat i medfør af stk. 1 skal dog ikke foretages om oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter § 1, stk. 2, nr. 3.