14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 58

Skatteindberetningslov paragraf 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Den indberetningspligtige efter denne lov bortset fra § 41, der forsætligt afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, der resulterer i en for lav skatteansættelse, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

•••

Stk. 2 Begås overtrædelsen i stk. 1 groft uagtsomt, er straffen bøde.

•••
profile photo
Profilside