14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 56

Skatteindberetningslov paragraf 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Den, der som led i sin virksomhed er indberetningspligtig efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal opbevare grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig. Opbevaringen skal ske efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale. Grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes efter regler udstedt i medfør af § 22, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig, skal dog opbevares i 5 år regnet fra udløbet af indberetningsfristen efter regler udstedt i medfør af § 22. Er den indberetningspligtige i øvrigt bogføringspligtig, og indgår de oplysninger, der skal indberettes, i den bogføringspligtiges regnskab, skal regnskabet tilrettelægges således, at de indberettede oplysninger kan afstemmes med regnskabsføringen.

•••

Stk. 2 Den indberetningspligtige skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig.

•••

Stk. 3 Forpligtede enheder omfattet af artikel 2 i Rådets direktiv 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes efter direktivets artikel 13, 30, 31 og 40, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de indberetningspligtige på stedet at gennemgå det materiale, som er omfattet af stk. 1-3. Ejeren og de ansatte hos denne skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen. Er oplysningerne registreret elektronisk, kan told- og skatteforvaltningen vælge at få adgang til oplysningerne i elektronisk form. Ved gennemgangen kan told- og skatteforvaltningen sikre sig oplysninger, som fremgår af materialet.

•••

Stk. 5 Politiet yder om fornødent told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrollen efter stk. 4, 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside