Bøger, som nævner Skatteindberetningsloven § 19

Bemærk, at § 19 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 19, om det har en betydning.

Finansielle virksomheder mv.

- Side 295 -

SIL §§ 16-21 omfatter indberetninger vedrørende værdipapirer, der opbevares i et professionelt depot.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 296 -

Tilsvarende gælder for depoter for obligationer, investeringsbeviser, konvertible obligationer mv., jf. SIL §§ 18 og 19. Også i sådanne tilfælde vil adgangen til kurstab for børsnoterede fordringer – herunder især realkreditobligationer – ved en senere afståelse kræve, at der ved anskaffelsen er foretaget indberetning heraf, jf. KGL § 15.

Læs på Jurabibliotek