Skatteindberetningsloven § 18

Denne konsoliderede version af skatteindberetningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skatteindberetningslov

Lov nr. 1536 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 08. januar 2024

§ 18

De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal mindst en gang årligt indberette følgende oplysninger til told- og skatteforvaltningen om obligationer og hybride gældslignende instrumenter udstedt af selskaber og omfattet af statsskatteloven, jf. dog § 50:

 • 1) Beløbsstørrelsen af de enkelte ejeres og eventuelle rentenyderes terminsrenter, tilskrevne renter og andet afkast vedrørende værdipapirer i det forudgående kalenderår og oplysning om værdipapirernes identitet.

 • 2) Oplysning om de enkelte ejeres og eventuelle rentenyderes identitet.

 • 3) Oplysning om beholdningen af værdipapirer ved kalenderårets udløb med angivelse af

  • a) værdipapirernes identitet,

  • b) kursværdi ved kalenderårets udløb,

  • c) arten og antallet eller pålydende værdi af værdipapirerne i beholdningen ved kalenderårets udløb og

  • d) de enkelte ejeres ejerandel.

Stk. 2 De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal mindst en gang årligt endvidere indberette følgende oplysninger til told- og skatteforvaltningen, jf. dog § 50:

 • 1) Udbytte af investeringsbeviser, udbytte af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og tilskrivning på indskud i kontoførende investeringsforeninger med angivelse af de enkelte ejeres eller rentenyderes andel heraf og identiteten af investeringsbeviserne, aktierne m.v. eller den kontoførende investeringsforening, herunder art og virke, og antallet af aktier m.v. og investeringsbeviser.

 • 2) Ved indberetning om udbytte skal indberettes oplysning om størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat og det indeholdte beløb. Ved udlodning af udbytte af aktier m.v. i danske investeringsselskaber og af danske investeringsbeviser skal den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, indberettes.

 • 3) Baggrunden for udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.

 • 4) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.

 • 5) Identifikation af depotet, når indberetningen foretages af den, hos hvem aktierne m.v. eller investeringsbeviserne er deponeret.

 • 6) Oplysninger om ejerens og en eventuel rentenyders identitet.

 • 7) Oplysning om beholdning af investeringsbeviser, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og indskud i kontoførende investeringsforeninger ved kalenderårets udgang med angivelse af

  • a) identiteten af investeringsbeviserne, aktierne m.v. eller den kontoførende investeringsforening, herunder art og virke,

  • b) antallet af aktier m.v. og investeringsbeviser,

  • c) kursværdien ved årets udgang og

  • d) de enkelte ejeres ejerandel.

Stk. 3 Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 påhviler som udgangspunkt depositaren eller kontoføreren. Hvis en virksomhed, som er omfattet af 1. pkt., ikke er indberetningspligtig som følge af § 47, stk. 1, 1. pkt., men er et kontoførende institut i en værdipapircentral, påhviler indberetningspligten værdipapircentralen, for så vidt angår udbytte af aktier m.v. registreret i denne. Er værdipapiret ikke deponeret eller kontoført her i landet, og indløses udbyttekravet af et pengeinstitut eller anden indløser, påhviler indberetningspligten pengeinstituttet eller den pågældende indløser. Udbetales udbytte fra en investeringsforening, et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller et investeringsselskab her i landet direkte fra foreningen, instituttet eller selskabet til ejeren, påhviler indberetningspligten foreningen, instituttet eller selskabet.

Stk. 4 Et medlem af en kontoførende investeringsforening skal til brug for foreningens indberetning af tilskrivninger på medlemmets indskud efter stk. 1 eller til brug for foreningens indberetning om hævninger efter § 19 efter anmodning oplyse foreningen om relevante skattemæssige principper, medlemmet anvender ved indkomstopgørelsen, herunder om den pågældende næringsbeskattes.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2. Skatteministeren kan endvidere bestemme, at investeringsforeninger, investeringsinstitutter med minimumsbeskatning og investeringsselskaber skal afgive oplysninger til de indberetningspligtige til brug for at opfylde indberetningspligten efter stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.