Skatteindberetningsloven § 11

Denne konsoliderede version af skatteindberetningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skatteindberetningslov

Lov nr. 1536 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 08. januar 2024

§ 11

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at pengeinstitutter m.v., der forvalter pensionsordninger, som omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, hvert år skal indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om: Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter § 1, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af stk. 1 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.