14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 17

Skatteindberetningslov paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de aktier m.v., der er deponeret i det forudgående kalenderår, jf. dog § 50.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal for hver enkelt depothaver omfatte følgende oplysninger:

  • 1) Identiteten af aktien m.v.

  • 2) Antal aktier m.v.

  • 3) Om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

  • 4) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret, hvis der er tale om aktier m.v. optaget til handel på et reguleret marked.

•••

Stk. 3 Den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier m.v., skal hvert år foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af aktier m.v., der er formidlet i det forudgående kalenderår. Det samme gælder den, der som led i sin virksomhed medvirker til overførsel af aktier m.v. mellem en aktiesparekonto omfattet af aktiesparekontoloven og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, en opsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing, en selvpensioneringsordning eller en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og dennes ejer. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien m.v. og oplysninger om antallet af aktier m.v., anskaffelses- eller afståelsestidspunktet og anskaffelses- eller afståelsessummen for aktien m.v.

•••

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

•••
profile photo
Profilside