Bøger, som nævner Skatteforvaltningsloven § 48

Folketingets Ombudsmand

- Side 84 -

...3-månedersfristen indgives en klage til Ombudsmanden. Herefter er fristen for indbringelse af sagen for domstolene senest 1 måned efter, at Ombudsmanden har afsluttet sin behandling af sagen, jf. SFL § 48, stk. 4. Fristen kan dog aldrig være kortere end 3 mdr. regnet fra tidspunktet for den administrative afgørelse, jf. SFL § 48, stk. 4, sidste pkt.

Læs på JurabibliotekGenoptagelse

- Side 103 -

Anmodning om genoptagelse skal, jf. SFL § 35 g, stk. 2, være fremsat enten inden for fristerne i SFL § 26, stk. 2, henholdsvis § 27, eller inden for fristen i SFL § 48, stk. 3, for indbringelse af sagen for en domstol.

Læs på JurabibliotekDomstolsprøvelse

- Side 104 -

...om »øvrighedsmyndighedens« grænser. I medfør heraf har skatteyderne en principiel ret til at få prøvet skattespørgsmål ved domstolene. Der gælder som udgangspunkt ikke særlige regler for domstolenes prøvelse af skattesager i sammenligning med andre sager. Efter SFL § 48 er skatteyderen i overensstemmelse hermed tillagt mulighed for domstolsprøvelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...enten at indbringe en afgørelse truffet af Skattestyrelsen eller Skatterådet, for domstolene eller at påklage afgørelsen i det administrative klagesystem, jf. under 4.1. Hvis skatteyderen vælger at gøre brug af mulighederne for at få sin sag prøvet i det administrative klagesystem, kan klageinstansens afgørelse efterfølgende indbringes for domstolene.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...vurdering vil føre til, jf. SFL § 48, stk. 2. Indtil dette tidspunkt kan klageren således vælge at trække sin klage tilbage og i stedet indbringe sagen for domstolene. Når klageren har modtaget Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, kan en evt. domstolsprøvelse først finde sted, efter at den administrative klageinstans har truffet afgørelse i sagen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...klageberettigede inden udløbet af 3-månedersfristen indgiver en klage til Folketingets Ombudsmand, suspenderes klagefristen. Den klageberettigede har herefter 1 måned til at indbringe sin sag for domstolene regnet fra tidspunktet, hvor Ombudsmanden har afsluttet sin sagsbehandling, jf. SFL § 48, stk. 4. Fristen kan dog aldrig være kortere end 3 måneder.

Læs på Jurabibliotek